BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook

Banner

Dzisiaj jest: 5 Października 2022    |    Imieniny obchodzą: Igor, Placyd, Apolinary
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/20220909-slajd-wegielgk-is-95.jpglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/20220729-odpady-slajdgk-is-95.jpglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/m_grafiki.042022.04042022gk-is-95.pnglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/m_grafiki.032022.15032022gk-is-95.pnglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/m_grafiki.032022.08032022_04gk-is-95.pnglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/m_grafiki.14012022gk-is-95.pnglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/m_grafiki.012022.28012022gk-is-95.pnglink
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Progress bar
  1. Ogłoszenia
  2. Przetargi / Zapytania
  3. Koronawirus
  4. Przegląd Prasy

ukraina slajd2

Wójt Gminy Czernichów ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Wołowicach

Wójt Gminy Czernichów

ogłasza konkurs

w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora

Samorządowego Przedszkola w Wołowicach, 32-070 Wołowice, ul. Biernacka 1.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1449).

2. Oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:

a)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola,

b)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

-        stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

-        stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

-        stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

c)      oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

-        imię (imiona) i nazwisko,

-        datę i miejsce urodzenia,

-        obywatelstwo,

-        miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

e)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f)       w przypadku cudzoziemca – poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672), lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzający prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

g)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

i)       oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j)       oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),

k)      oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

l)       poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

m)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n)      w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.  2021 r. poz. 478 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

o)      oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

p)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola (załącznik do ogłoszenia).

Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. d-g, l i m.

Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane. Zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w lit. g, winno być sporządzone przez lekarza medycyny pracy.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym na kopercie nr telefonu, adresem e-mail lub adresem do korespondencji, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Wołowicach” w terminie do dnia 16 sierpnia 2022 r., na adres: Gminny Zespół Obsługi Szkół w Czernichowie, 32-070 Czernichów, ul. Gminna 1 (liczy się data wpływu do GZOS).

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 17 sierpnia 2022 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów, 32-070 Czernichów, ul. Gminna 1. Kandydaci zgłaszają się do konkursu z dokumentem tożsamości.


Załącznik do ogłoszenia

o konkursie na dyrektora przedszkola

………………………………………………

                   (Imię i nazwisko)

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

                          (Adres)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora

Samorządowego Przedszkola w Wołowicach

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Zespół Obsługi Szkół w Czernichowie moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora.

2. Przyjmuję do wiadomości, że:

a)      Administratorem danych osobowych jest Gminny Zespół Obsługi Szkół w Czernichowie, 32-070 Czernichów, ul. Gminna 1. W przypadku pytań o swoje dane osobowe mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

b)      podane dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu właściwego przeprowadzenia procedury związanej z realizacją procesu rekrutacji w ramach konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora ww. szkoły/placówki,

c)      w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu moich danych przez Administratora, przysługuje mi prawo wniesienia skargi na przetwarzanie moich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

d)      odbiorcami moich danych osobowych mogą być instytucje oraz osoby uprawnione na podstawie przepisów prawa,

e)      podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych przez Gminny Zespół Obsługi Szkół w Czernichowie jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1449) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428).

         …………………………………….                                                                                     ………………………………………

                      (Miejscowość)                                                                                                                     (Podpis kandydata)

Ogłoszenie w formacie DOC

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...