NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

NABÓR KANDYDATÓW

NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r.,

który odbędzie się w dniach od 01.09.2020 r do 30.11.2020 r.

Na podstawie art. 19 ust.1 pkt 4 i art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U z 2019 r. poz.1728) Wójt Gminy Czernichów (Gminny Komisarz Spisowy)

OGŁASZA NABÓR

kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

1. Niezbędne wymagania dla kandydatów na rachmistrzów terenowych:

ukończony 18 rok życia,
zamieszkanie na terenie gminy Czernichów,
wykształcenie co najmniej średnie,
posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Wymagania dodatkowe:

bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz telefonów komórkowych,
znajomość funkcjonowania systemu GPS oraz praktycznego wykorzystania map cyfrowych,
zdolność szybkiego uczenia się aplikacji informatycznych,
dobra znajomość terenu Gminy Czernichów,
dyspozycyjność w okresie szkoleń dla rachmistrzów terenowych i prac przedspisowych ( lipiec-sierpień) oraz w czasie trwania spisu, tj. od 1 września do 30 listopada 2020 r.
3. Wymagane dokumenty:

1. zgłoszenie kandydatury wraz z podaniem:

a) imienia i nazwiska.

b) adresu zamieszkania,

c) daty urodzenia,

d) numeru telefonu i adresu e-mail,

2. kserokopia dokumentów potwierdzających co najmniej średnie wykształcenie,

3. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie w tym przestępstwa skarbowe z klauzulą o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

4. Kandydat na rachmistrza terenowego:

- zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej, o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;

- wpisywany jest na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

- Rachmistrza terenowegopowołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy zgłosić

- osobiście,

- drogą pocztową do Urzędu Gminy Czernichów, 32-070 Czernichów ul. Gminna 1, w godzinach pracy Urzędu, w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020r.” w terminie do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu)

- przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu (ePUAP)

6. Informacje dodatkowe:

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela inspektor Danuta Bylica,

tel. 12 270 21 04 wew. 113

Czernichów, 15 czerwca 2020 r.

+ Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych przy Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku

Template Design free joomla templates