BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook
Dzisiaj jest: 1 Marca 2021    |    Imieniny obchodzą: Antonina, Antoni, Albin

Szkoła w Czernichowie – inwestycja, NA RAZIE, poza możliwościami budżetu gminy.

Szkoła w Czernichowie – inwestycja, NA RAZIE, poza możliwościami budżetu gminy.

Historia prób podjęcia budowy nowego Zespołu Placówek Oświatowych w Czernichowie pokazuje, że takiej inwestycji nie da się wykonać bez dofinansowania zewnętrznego. Planowanie budowy ZPO za ponad 32 mln zł lub tylko części zespołu, jaką jest szkoła podstawowa kosztująca ponad 16 mln zł, oznaczałoby dalsze zadłużanie, ponieważ Gmina nie ma nadwyżki operacyjnej, która pozwoliłaby jej na finansowanie inwestycji z własnych środków. W wyniku braku wsparcia środkami zewnętrznymi, w projekcie budżetu na 2021 rok nie znalazła się pozycja dotycząca budowy nowej szkoły w Czernichowie.

Rolą samorządu gminnego jest dbanie o lokalny rozwój przy jednoczesnym równoważeniu przychodów i wydatków. Takie są wymagania prawa i tak podpowiada zdrowy rozsądek, który musi ustrzec finanse gminy przed przekroczeniem dopuszczalnych wskaźników. Przyglądając się projektowi budżetu naszej gminy na 2021 rok widzimy, że w obecnej, niezwykle trudnej sytuacji finansowej, nie udźwignęlibyśmy tak drogiej inwestycji bez dotacji zewnętrznych.

Skarbnik na straży trudnego budżetu

Ostatnie cztery lata działalności naszego samorządu to czas szybkiego wzrostu zadłużenia budżetu gminy. W okresie 2017 – 2020 nasze zobowiązania finansowe wzrosły prawie dwukrotnie. W tym roku stanęliśmy na linii, której nie można przekroczyć. O ile bowiem w 2017 roku długi gminy wynosiły jeszcze 22,2 mln zł, o tyle w tym roku w budżecie przewidziano już 42,9 mln zł długu. Przy obowiązku spłaty kredytów i konieczności zahamowania wzrostu zadłużenia dopisanie do projektu budżetu Gminy Czernichów kolejnego bardzo drogiego zadania byłoby nieodpowiedzialnością. Na taką inwestycję możemy się zdobyć dopiero po zdobyciu środków zewnętrznych, pozwalających na zapłacenie za wykonanie prac budowlanych i wyposażenie szkoły. Poczucie odpowiedzialności za finanse gminy było powodem braku kontrasygnaty (zgody) Pani Skarbnik przy umowie zawartej w 2018 roku na budowę nowej szkoły. Pani Skarbnik dobrze wiedziała, że na taką inwestycję z własnego budżetu nas nie stać, a odpowiedzialność za gminne finanse uniemożliwia zaciąganie kolejnego wielkiego zobowiązania przez nasz samorząd. Jedynym wyjściem było więc poszukiwanie środków zewnętrznych, dających możliwość sfinansowania prawie całości kosztownej inwestycji.

Warunki nie do spełnienia przez gminę

Już w 2018 roku nasza gmina złożyła wniosek do programu LEMUR w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w którym staraliśmy się o pomoc w dwu formach – pożyczki i dotacji. Wniosek złożony przez gminę w styczniu 2018 roku dotyczył budowy I etapu Zespołu Placówek Oświatowych, czyli samej szkoły z zapleczem administracyjnym. Wartość wnioskowanej w NFOŚiGW dotacji wynosiła 2,7 mln (40 proc. kosztów kwalifikowalnych), wartość pożyczki, 4,1 mln (60 proc. kosztów kwalifikowalnych). Wnioski o dofinansowanie oraz dokumentacja były sprawdzane do czerwca 2020 roku. W następnym miesiącu otrzymaliśmy informację, że wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji na budowę szkoły podstawowej zostały rekomendowane do podpisania umowy.

We wrześniu 2020 roku Gmina Czernichów rozpoczęła z NFOŚiGW negocjacje przed podpisaniem umowy. Pamiętajmy, że wówczas minęły już dwa lata od złożenia wniosków do czasu rozpoczęcia procedury negocjacyjnej, w czasie których sytuacja finansowa gminy znacznie się pogorszyła.

Negocjacje z NFOŚiGW w Warszawie zakończyły się 1 grudnia 2020 roku. Zaakceptowane szczegółowe warunki techniczne i finansowe budowanego obiektu zostały przesłane do NFOŚiGW w dniu 2 grudnia 2020 roku. Gmina zgodziła się, aby inwestycja była odebrana i rozliczona do końca grudnia 2022 roku, ale całkowita wartość przedsięwzięcia została określona na poziomie 16 224 248 zł, z czego do momentu podpisania umowy Gmina Czernichów wykonała roboty budowlane na wartość 1 521 284 zł.

W 2020 roku, w związku z sytuacją epidemiczną, dla samorządów pojawiły się jednak nowe możliwości uzyskania wsparcia, które dawały światełko nadziei naszej gminie na skorzystanie z pieniędzy z NFOŚiGW. Warunkiem wypłaty transz pożyczki i dotacji z NFOŚiGW miało być bowiem dostarczenie do końca marca 2021 umowy (lub promesy umowy) przyznającej Gminie Czernichów środki z funduszu na walkę z epidemią COVID-19.

Poszukiwanie wsparcia finansowego

Będąc w trudnej sytuacji finansowej nasza gmina założyła w 2020 roku, że drugim źródłem dotacji, z którego będzie finansowana budowa szkoły (zabezpieczająca wkład tzw. kosztów niekwalifikowalnych), będą pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który zakładał 100 proc. dofinansowania do budowy szkoły wraz z salą sportową. Wartość złożonego wniosku wynosiła ponad 32 mln zł, ponieważ dotyczył on większego zakresu zadania niż tylko sama szkoła.

Nasze starania o uzyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaowocowały uzyskaniem przez Gminę Czernichów wsparcia na zadania z zakresu gospodarki wodnej, ale nie dostaliśmy środków dotacyjnych na budowę szkoły podstawowej w Czernichowie.

W tej sytuacji byliśmy zobowiązani do poinformowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o decyzji nie otrzymania wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wiadomość taką przekazaliśmy do NFOŚiGW 11 grudnia 2020 roku, informując Fundusz o wystąpieniu konieczności odstąpienia od umowy.

Niemożliwość zbilansowania budżetowego budowy nowego Zespołu Placówek Oświatowych w Czernichowie, bez wkładu własnego w wysokości 7 817 364 zł na wykonanie etapu I, czyli na budowę szkoły w Czernichowie, musiała znaleźć odzwierciedlenie w projekcie budżetu gminy na 2021 rok.

Co dalej z ZPO w Czernichowie?

Budowa nowoczesnego i dużego Zespołu Placówek Oświatowych w Czernichowie stanie się możliwa, gdy nasza gmina wyjdzie z trudnej sytuacji budżetowej i pozyskamy środki z innych źródeł. Będziemy teraz poszukiwać zewnętrznych programów, dających szansę na sfinansowanie inwestycji, której wartość wynosi tyle, że raczej byłoby to jedyne zadanie ,które gmina może realizować. Na chwilę obecną zostały podjęte działania w celu zabezpieczenia istniejących fundamentów obiektu przed ich zniszczeniem.

Wiemy, że w roku 2021 ma zostać ogłoszony (konkurs PUSZCZYK) nabór wniosków o dofinansowanie z NFOŚiGW na podobnych zasadach, w jakich staraliśmy się o dofinansowanie od 2018 roku. Byłoby to dofinansowanie do budowy budynków użyteczności publicznej o podwyższonych standardach energetycznych obiektu.

Czekamy też na start programów Unii Europejskiej. Mimo że 2021 rok rozpocznie się za kilka dni, w dalszym ciągu nie ma ustalonych priorytetów i działań w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021 -2027.

Ponadto w sierpniu 2020 roku Gmina Czernichów złożyła projekt budowy Centrum Edukacyjno-Sportowego w Czernichowie w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Wiemy już dzisiaj, że będzie to rządowy program, dający możliwość pozyskiwania wsparcia w postaci dotacji i pożyczek na preferencyjnych warunkach. Nasza budowa ZPO w Czernichowie wpisuje się w jeden z priorytetów Krajowego Planu Odbudowy pod nazwą „Odporne społeczeństwo”. Jednak na chwilę obecną nie mamy żadnej wiedzy czy nasz projekt uzyskał rekomendację. Liczymy też, że źródłem dofinansowania lub pokrycia całości zadania może być kolejny program na walkę z epidemią COVID-19, którego III edycja została właśnie ogłoszona.

Pewne jest, że gmina w sytuacji w której wykonawca realizowałby to zadanie, na koniec 2019 roku nasze zadłużenie byłoby wyższe o 4 564 000 zł, czyli wynosiłoby 41 132 651 zł, co stanowi 60,1% zrealizowanych dochodów na dzień 31.12.2019 r. Oczywiście wskaźnik maksymalnego zadłużenia gminy do 60% już nie obowiązuje, jednak w ocenie zadłużenia gmin, często się go przywołuje jako prosty i obrazujący faktyczną sytuację finansową gminy. Biorąc pod uwagę obowiązujące wskaźniki zadłużenia gmina nie miałaby możliwości dalszego zaciągania kredytów, a biorąc pod uwagę stan naszych finansów, każda złotówka wydana na wydatki majątkowe, jeśli nie ma do nich dofinansowania z zewnątrz (dotacji) pochodzi z kredytu.
 

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...