BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook

Banner

Dzisiaj jest: 28 Czerwca 2022    |    Imieniny obchodzą: Florentyna, Leon, Ireneusz

Nie ma planów likwidacji Szkoły Podstawowej w Rusocicach

Docierające do Urzędu Gminy Czernichów informacje o rzekomych zamiarach likwidacji Szkoły Podstawowej w Rusocicach są od pewnego czasu rozpowszechniane wśród mieszkańców tego sołectwa. Mimo braku podstaw do rozpowszechniania takich informacji okazuje się, że są nawet zbierane podpisy pod petycją, którą zatytułowano „Petycja przeciwko likwidacji Szkoły Podstawowej w Rusocicach i przekształcenia jej w Szkołę Filialną na podstawie raportu z audytu oświatowego Gminy Czernichów”.

l szkoła rusocice

Pismo – petycja w pierwszym zdaniu jako adresatów wskazuje Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy oraz Panie i Panów Radnych Gminy, a więc organy gminy, których kompetencją jest m.in. prowadzenie szkół podstawowych.

W piśmie, pod którym podpisali się (cytat za dokumentem – petycją) „Rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rusocicach”, pojawiły się twierdzenia, do których warto się odnieść w tej publikacji, prezentując stanowisko Wójta Gminy Czernichów, kierującego Urzędem Gminy Czernichów.

Dla czytelności informacji odpowiedź wyrażająca stanowisko Urzędu Gminy jest zamieszczona zaraz po cytowanym fragmencie petycji sygnowanym przez Autorów – „Rodziców uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rusocicach”. Przedstawiamy je poniżej:

1) Cytat: „Planowane jest przekształcenie Szkoły Podstawowej w Rusocicach i nadanie jej statusu filii lub dodatkowej lokalizacji Szkoły Podstawowej w Kamieniu.”

ODPOWIEDŹ:

Powoływanie się na zapisy audytu placówek oświatowych w Gminie Czernichów jako na planowane przekształcenie SP w Rusocicach świadczy o niezrozumieniu roli opracowania dokonanego przez ekspertów zewnętrznych, czyli audytu systemy oświaty w gminie. Audyt został zlecony przez gminę w odpowiedzi na postulaty zgłaszane m.in. przez Radnych Gminy. Jego rolą jest wskazanie dobrych oraz słabych stron zarządzania oświatą w gminie i ma za zadanie dać rzetelne podstawy do dyskusji o przyszłości oświaty w gminie. Osobom twierdzącym o już podjętym planowanym przekształceniu SP w Rusocicach należy wyjaśnić, że tworzenie i likwidacja szkół w gminie jest kompetencją organu uchwałodawczego, a więc Rady Gminy.

2) Cytat: „Podstawowym powodem jest jej „słaby wynik ekonomiczny”, co oznacza, że nie opłaca się Państwu dalsze utrzymywanie naszej szkoły. Nie zgadzamy się z polityką edukacyjną władz Gminy, która przelicza nasze dzieci na pieniądze i tabelki kalkulacyjne.”

ODPOWIEDŹ:

Mamy tutaj do czynienia z celowym lub nieświadomym pomyleniem pojęć. Według Wójta Gminy Czernichów opisywanie działalności gminy w prostym odniesieniu się do języka ekonomii jest spłyceniem problemu i nie wyjaśnia sytuacji. Szkoły nie mogą być oceniane za swój „wynik ekonomiczny”, co nie oznacza, że samorząd gminny nie powinien oceniać racjonalności polityki finansowej. Dysponowanie pieniędzmi publicznymi musi bowiem być powiązane z zasadą gospodarności. Dla samorządu gminy liczą się natomiast takie czynniki jak: wyniki nauczania, zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole, dostępność do nauki i zagwarantowanie realizacji pełnego programu nauczania. Należy pamiętać, że osiągane wyniki nauczania są dla młodego pokolenia podstawą i szansą dalszego zdobywanie wiedzy i zdobycia dobrego zawodu. Kontekst finansowy opisujemy szerzej w punkcie 4) tego materiału informacyjnego.

3) Cytat: „Decyzja, o której mowa jest w audycie o likwidacji kl. 4-8 i przeniesieniu ich do Szkoły Podstawowej w Kamieniu jest krzywdząca nie tylko dla dzieci, ale i całej społeczności wiejskiej. Zamknięcie szkoły doprowadzi do degradacji środowiska społecznego, w którym żyjemy.”

ODPOWIEDŹ:

Dokument, jakim jest opublikowany na stronie Urzędu Gminy „Raport z audytu oświatowego”, nie jest żadną decyzją. Decyzję taką może podjąć wyłącznie Rada Gminy.

4) Cytat: „Znamy problemy finansowe Gminy, ale odnosimy wrażenie, że kosztem naszych dzieci chcecie spłacić dług, za który nie jesteśmy odpowiedzialni my rodzice, a tym bardziej nasze dzieci.”

ODPOWIEDŹ:

Fakt, że temat kondycji gminnej oświaty pojawił się na komisjach i sesji Rady Gminy Czernichów oznacza przede wszystkim, iż problem finansowania nie może być rozpatrywany bez uwzględnienia obecnej sytuacji gminy, w tym jej zadłużenia. Warto tutaj przypomnieć, że zadłużenie gminy wzrosło w latach 2017 – 2020 z 22,2 mln zł do 40,5 mln zł, a więc niemal dwukrotnie.

Faktem jest również, że wydatki na oświatę stanowią największą pozycję w wydatkach bieżących naszej gminy. Ponieważ otrzymywana z budżetu Państwa oświatowa część subwencji nie wystarcza na sfinansowanie działalności oświaty w gminie, w budżecie z roku na rok rosną wydatki na pokrycie różnicy między kosztami funkcjonowania oświaty a otrzymywaną subwencją.

Jak stwierdzono w „Raporcie z audytu oświatowego”:

„Należy podkreślić, że otrzymywana przez Gminę Czernichów subwencja oświatowa i dotacja przedszkolna nie wystarczały na sfinansowanie zadań gminy z zakresu oświaty i wychowania, w związku z czym każdego roku Gmina Czernichów dopłaca do oświaty i wychowania. Dopłata ta w ciągu ostatnich 4 lat systematycznie rośnie. Wysokość dopłaty Gminy Czernichów do oświaty i wychowania w 2017 roku wyniosła 7585903,82zł, w 2018 roku –10163665,81zł, w 2019 roku –12067366,96 zł, zaś w 2020 roku –10779520,80 zł (wzrost dopłaty w analizowanym okresie wyniósł 3193616,98 zł, co stanowi wzrost o ponad 42%).”

5) Cytat: „Wyrażamy nadzieję, że zamiast poszukiwać doraźnych oszczędności kosztem dzieci i ich rodzin, dostrzegą Państwo inne wyjście z kryzysu ekonomicznego naszej gminy.”

ODPOWIEDŹ:

Obecny stan zadłużenia gminy nie pojawił się nagle. Być może zabrakło szerokiego włączenia się szerokich kręgów osób zainteresowanych przyszłością naszej gminy w dyskusję o działaniach realizowanych i planowanych. Zachęcamy więc Autorów petycji do włączenia się w prace nad działaniami naprawczymi, służącymi zmniejszeniu zadłużenia i racjonalizacji wydatków. Rzeczowej debacie nie służą jednak rozpowszechniane nieprawdziwe informacje i wprowadzanie Mieszkańców w błąd.

Odnosząc się do oświadczenia opublikowanego przez „Przewodniczącą Rady Rodziców oraz Radę Rodzicielską” na jednym z portali społecznościowych apelujemy o zasięganie informacji u źródła i nie wzniecanie niepokoju, tym bardziej, gdy nie ma do tego podstaw.

Autorzy oświadczenia stwierdzają w nim: „Nie chcieliśmy urazić w żaden sposób Pani Wójt, a tym bardziej jej szkalować bo nie o to w tym chodzi. Kierowaliśmy się dobrem dzieci.”

Zapewniamy Państwa – Autorów petycji, że Wójt Gminy Czernichów również kieruje się dobrem Dzieci i dobrem ogółu Mieszkańców Gminy, a obecna kondycja naszej gminy nie jest wynikiem decyzji podjętych w tej kadencji Wójta.

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...