BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook

Banner

Dzisiaj jest: 1 Grudnia 2021    |    Imieniny obchodzą: Natalia, Blanka, Eligiusz

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym

Urząd Gminy w Czernichowie informuje, iż rolnicy poszkodowani w wyniku gradobicia i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać wnioski do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Urzędu Gminy o oszacowanie szkód w uprawach rolnych i w gospodarstwach rolnych (budynki gospodarcze, maszyny rolnicze, inwentarz żywy).

 

Szacowaniu podlegają wyłącznie poszkodowane gospodarstwa rolne i działy specjalne produkcji rolnej własne lub będące w użytkowaniu ( zgodnie z wnioskiem złożonym do ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, jeżeli korzystają z tej formy pomocy).

Zgodnie z zapisami Zaleceń określenie gospodarstwo rolne oznacza gospodarstwo dysponujące gruntami rolnymi o powierzchni większej niż 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy.
Po wystąpieniu szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych n.z.a (z wyłączeniem suszy w środkach obrotowych) rolnik niezwłocznie, nie później niż 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego lub ustąpienia wody po powodzi lub stwierdzenia szkód spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania, zgłasza poniesione szkody w urzędzie gminy, podając między innymi pełne dane o prowadzonej produkcji rolnej z uwzględnieniem szkód powstałych w produkcji roślinnej, zwierzęcej i środkach trwałych, jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych- wzór zgłoszenia stanowi załącznik Nr 1.
Złożenie powyższego wniosku warunkuje oszacowanie szkód przez Komisje powołaną przez Wojewodę Małopolskiego.
Rolnik winien do wniosku o oszacowanie szkód powinien dołączyć mapkę zawierającą numery ewidencyjne działek rolnych wraz z zaznaczonym obszarem i rodzajem uszkodzonych upraw oraz kopię wniosku złożonego w roku klęski do ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego a rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą również wydruk z System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt zawierający pełny raport o pogłowiu zwierząt gospodarskich na dzień wystąpienia zjawiska.
Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku złożonego do ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz kopię polisy ubezpieczeniowej jeżeli uprawy były ubezpieczone.
W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin (miast).
Ponadto powinien podać dane o produkcji i szkodach w poszczególnych gminach na zbiorczym zestawieniu (Załącznik nr I.1 do wniosku rolnika), które przekazuje do gminy właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa spośród gmin w których wystąpiły szkody.
Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych.
Oszacowania wysokości szkód dokonują członkowie Komisji w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia przez producenta rolnego do urzędu gminy wniosku o oszacowanie szkód.
Po wpłynięciu wniosków rolników (w terminie do 20 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego) wójt składa wniosek o dokonanie szacunku szkód przez Komisję.
Wzór wniosku dla producenta rolnego – załącznik Nr I i I.2-I.9; jest do pobrania w Punkcie Obsługi Klienta na parterze budynku urzędu gminy w formie papierowej bądź na stronie urzędu oraz wzory dokumentów dla producentów rolnych umieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MUW w menu przedmiotowym „ Rolnictwo”.

+ FORMULARZ WNIOSKU

zobacz również:
+ Pismo Wojewody Małopolskiego w związku z licznymi zgłoszeniami urzędów gmin i miast z terenu województwa małopolskiego, dotyczącymi szkód powstałych w 2021 r. w gospodarstwach rolnych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.Pismo Wojewody Małopolskiego w związku z licznymi zgłoszeniami urzędów gmin i miast z terenu województwa małopolskiego, dotyczącymi szkód powstałych w 2021 r. w gospodarstwach rolnych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

+  Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 1 czerwca 2021 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

+  Załącznik do zarządzenia - zalecenia dotyczące postępowania oraz sposobu szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.Załącznik do zarządzenia - zalecenia dotyczące postępowania oraz sposobu szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...