BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook

Banner

Dzisiaj jest: 5 Grudnia 2021    |    Imieniny obchodzą: Krystyna, Sabina, Norbert

Wójt Gminy Czernichów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Czernichów, w Wydziale Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wójt Gminy Czernichów

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Czernichów,

w Wydziale Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

       I.            Wymagania niezbędne:

  1. Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
  2. Wykształcenie wyższe techniczne.
  3. Znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów ustaw:  o drogach publicznych, prawo budowlane, prawo wodne, o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych.
  4. Prawo jazdy kat. B.
  5. Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem w środowisku Windows (pakiet MS Office, w szczególności praktyczna obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel).

       II.            Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie kierunkowe zgodne z zakresem obowiązków, w szczególności w zakresie drogownictwa, budownictwa, inżynierii środowiska, inżynierii lądowej: drogi, ulice.
 2. Posiadanie minimum 2 letniego doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku związanym z zarządzaniem infrastrukturą drogową.
 3. Doświadczenie zawodowe o profilu określonym w pkt III 1-5.
 4. Doświadczenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.
 5. Dodatkowe kursy i szkolenia zawodowe.
 6. Znajomość zasad kosztorysowania.
 7. Wysoka motywacja do pracy.
 8. Elastyczność, mobilność, gotowość do pracy w terenie.
 9. Rzetelność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

      III.            Do zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności:

1)      zapewnienie funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego,

2)      bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego.

3)      realizowanie zadań gminy określonych w ustawie Prawo wodne,  w tym współpraca z Gminną Spółką Wodną i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych i przeciwpowodziowych oraz obiektu Rusocice-Kamień,

4)      koordynowanie spraw z zakresu przeciwdziałania oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej,

5)      prowadzenie spraw z zakresu szczególnego korzystania ze środowiska, w tym wydobycia kopalin i innych zasobów naturalnych,

6)      realizowanie niektórych zadań gminy wynikających z ustawy o drogach publicznych, w tym:

-        prowadzenie ewidencji dróg gminnych publicznych,  

-        przygotowywanie  wniosków o zaliczenie drogi do kategorii dróg publicznych,

-        przygotowywanie projektów rozwoju sieci drogowej,

-        wykonywanie obowiązków zarządcy dróg gminnych w zakresie planowania i nadzoru nad przebiegiem remontów i modernizacji gminnych dróg publicznych i dróg wewnętrznych

-        bieżące utrzymanie i konserwacja dróg, obiektów drogowych i innych urządzeń związanych z drogą przy drogach gminnych, a także na odcinkach dróg publicznych przejętych do utrzymania przez Gminę Czernichów od innych zarządców dróg.

       IV.            Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny, zawierający także aktualny adres do korespondencji i nr telefonu lub adres e-mail oraz wskazanie preferowanej przez kandydata formy zawiadomienia go o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu.
 2. Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w pkt. I. 1, 4, 5, oraz II 5, 6, 7, 8, 9.
 3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji (wzór do pobrania).
 4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania)
 5. Kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 6. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, staże, praktyki.
 7. Kopie dyplomów i zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 winny być opatrzone podpisem kandydata.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń albo tłumacza przysięgłego.

W przypadku, gdy kandydat jest pracownikiem Urzędu Gminy Czernichów, nie jest wymagane przedkładanie kopii dokumentów wymienionych w pkt 5-7, jeśli znajdują się one w jego aktach osobowych, a kandydat upoważni członków komisji konkursowej do wglądu w akta w zakresie niezbędnym do ich zweryfikowania.

       V.            Warunki zatrudnienia:

 1. Wymiar zatrudnienia – 1 etat
 2. Stanowisko – podinspektor, inspektor – w zależności od kwalifikacji i stażu pracy.
 3. Umowa o pracę na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
 4. Miejsce pracy – siedziba Urzędu Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów, i teren gminy Czernichów (budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych).
 5. Wynagrodzenie – w zależności od kwalifikacji i stażu pracy, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych i regulaminem wynagradzania w Urzędzie Gminy Czernichów.
 6. Przewidywane zatrudnienie – niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru.

     VI.     Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.

     VII.            Składanie ofert:

 1. Oferty w formie pisemnej należy złożyć w zaklejonej kopercie opatrzonej adnotacją: „NABÓR 3.2020 GRO ” w Urzędzie Gminy Czernichów – Biuro Obsługi Klienta albo przesłać na adres: ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów, lub przesłać w formie elektronicznej na skrzynkę podawczą e-PUAP w terminie do 9 października 2020 r. do godz. 14.00 (decyduje termin faktycznego wpływu do urzędu).
 2. Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
 3. Oferty niekompletne lub nie spełniające wymagań niezbędnych zostaną odrzucone.
 4. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania zostaną powiadomieni w formie określonej przez nich w liście motywacyjnym o miejscu i czasie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych i/lub testu umiejętności.
 5. Oferty niewykorzystane – z wyjątkiem listu motywacyjnego, w zależności od dyspozycji kandydata, zostaną mu zwrócone lub komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się możliwości odwołania naboru bez podawania przyczyny.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Czernichów.

Czernichów, 29 września 2020 r.

                                                                                                                      Wójt

                                                                                                          Danuta Filipowicz

 

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...