BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook
Dzisiaj jest: 1 Marca 2021    |    Imieniny obchodzą: Antonina, Antoni, Albin

Wójt Gminy Czernichów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Czernichów.

 Wójt Gminy Czernichów

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. zamówień publicznych

w Urzędzie Gminy Czernichów.

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

I. Wymagania niezbędne:

 1. Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
 2. Wykształcenie wyższe.
 3. Posiadanie doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku związanym z zakresem zadań (patrz pkt III).
 4. Znajomość i umiejętność interpretowania oraz stosowania w praktyce przepisów ustaw: Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o samorządzie gminnym, Prawo budowlane, Kodeks cywilny oraz przepisów wykonawczych do nich.
 5. Prawo jazdy kat. B.
 6. Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem w środowisku Windows (pakiet MS Office, w szczególności praktyczna obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel).

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie kierunkowe zgodne z zakresem obowiązków.
 2. Doświadczenie zawodowe w samodzielnym prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane po stronie zamawiającego.
 3. Doświadczenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.
 4. Dodatkowe kursy, studia podyplomowe, szkolenia zawodowe.
 5. Potwierdzona znajomość zasad kosztorysowania.
 6. Praktyczna znajomość zasad elektronizacji zamówień publicznych.
 7. Umiejętność  sporządzania pism z zachowaniem poprawności stylu, formy i treści.
 8. Umiejętność organizacji pracy własnej, pracy w zespole oraz ustalania priorytetów.
 9. Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia, przewidywania i rozwiązywania problemów.
 10. Rzetelność, samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie w wykonywanie obowiązków, wysoki poziom etyczny.

III. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności:

-        Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych – we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi.

-        Nadzór nad stosowaniem przez pracowników urzędu wewnętrznych regulacji w zakresie udzielania zamówień wyłączonych spod obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

-        Prowadzenie rejestrów, sporządzanie planów i sprawozdań z zakresie zamówień publicznych.

-        Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem, wykorzystaniem i rozliczaniem zewnętrznych źródeł finansowania dla realizowanych przez urząd zadań – we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny, zawierający także aktualny adres do korespondencji i nr telefonu lub adres e-mail oraz wskazanie preferowanej przez kandydata formy zawiadomienia go o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu.
 2. Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w pkt. I. 1, 4, 6 oraz II 6-10.
 3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji (wzór do pobrania).
 4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania)
 5. Kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 6. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, staże, praktyki.
 7. Kopie dyplomów i zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 winny być opatrzone podpisem kandydata.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń albo tłumacza przysięgłego.

W przypadku, gdy kandydat jest pracownikiem Urzędu Gminy Czernichów, nie jest wymagane przedkładanie kopii dokumentów wymienionych w pkt 5-7, jeśli znajdują się one w jego aktach osobowych, a kandydat upoważni członków komisji konkursowej do wglądu w akta w zakresie niezbędnym do ich zweryfikowania.

 

V. Warunki zatrudnienia:

 1. Wymiar zatrudnienia – 1 etat
 2. Stanowisko – podinspektor, inspektor – w zależności od kwalifikacji i stażu pracy.
 3. Umowa o pracę na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
 4. Miejsce pracy – siedziba Urzędu Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów, i teren gminy Czernichów (budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych).
 5. Wynagrodzenie – w zależności od kwalifikacji i stażu pracy, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych i regulaminem wynagradzania w Urzędzie Gminy Czernichów.
 6. Przewidywane zatrudnienie – niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.

VII. Składanie ofert:

  1. Oferty w formie pisemnej należy złożyć w zaklejonej kopercie opatrzonej adnotacją: „NABÓR 5.2020 SR” w Urzędzie Gminy Czernichów – skrzynka podawcza albo przesłać na adres: ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów, lub przesłać w formie elektronicznej na skrzynkę podawczą e-PUAP w terminie do 18 listopada 2020 r. (decyduje termin faktycznego wpływu do urzędu).
  2. Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
  3. Oferty niekompletne lub nie spełniające wymagań niezbędnych zostaną odrzucone.
  4. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania zostaną powiadomieni w formie określonej przez nich w liście motywacyjnym o miejscu i czasie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych i/lub testu umiejętności.
  5. Oferty niewykorzystane – z wyjątkiem listu motywacyjnego, w zależności od dyspozycji kandydata, zostaną mu zwrócone lub komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się możliwości odwołania naboru bez podawania przyczyny.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Czernichów.

Wójt Gminy Czernichów

(-) Danuta Filipowicz

Czernichów, 2 listopada 2020 r.

 

+ Ogłoszenie o naborze

+ Zarządzenie

+ Regulamin

+ Kwestionariusz dla ubiegającego się o zatrudnienie

+ Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

+ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

BIP

 

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...