BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook
Dzisiaj jest: 1 Marca 2021    |    Imieniny obchodzą: Antonina, Antoni, Albin

Wójt Gminy Czernichów ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: sekretarz gminy, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji.

Wójt Gminy Czernichów

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: sekretarz gminy, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji.

I.         Wymaganie niezbędne

 1. Formalne

1)      obywatelstwo polskie,

2)      wykształcenie wyższe magisterskie: prawnicze lub administracyjne albo inne kierunkowe uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu prawa lub administracji publicznej.

3)      co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ww. ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,

4)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)      niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      nieposzlakowana opinia,

7)      brak przynależności do partii politycznej,

 1. Pozostałe:

1)      biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna, internet)

2)      znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa niezbędnych do wykonywania obowiązków wymienionych w pkt. III, w szczególności następujących ustaw i aktów wykonawczych do nich:

-        o samorządzie gminnym

-        o finansach publicznych,

-        Kodeks postępowania administracyjnego,

-        Kodeks pracy

-        o pracownikach samorządowych

-        Kodeks wyborczy

-        Prawo zamówień publicznych,

-        o ewidencji ludności

-        o dowodach osobistych

-        o powszechnym obowiązku obrony RP

-        o swobodzie działalności gospodarczej

-        o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

3)      umiejętności:

-        stosowania i interpretowania aktów prawnych,

-        zarządzania zasobami ludzkimi i pracy w zespole,

-        planowania, zarządzania pracą oraz czasem.

II.      Wymagania dodatkowe:

-        studia, kursy i szkolenia zawodowe o profilu zgodnym z zakresem obowiązków,

-        posiadanie prawa jazdy kat. B,

-        znajomość języka obcego,

-        wysoka kultura osobista, w tym kultura języka polskiego w mowie i piśmie,

-        wysoka motywacja do pracy, odporność na stres,

-        dyspozycyjność, rzetelność, samodzielność

-        swobodne prowadzenie korespondencji, rozmów telefonicznych oraz spotkań z interesariuszami,

-        umiejętności syntetycznego i strategicznego myślenia i działania, kojarzenia faktów, budowania wizji,

-        umiejętność prowadzenia negocjacji.

III.        Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Wykonywanie zadań sekretarza gminy, określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Czernichów
  2. Wykonywanie zadań wspólnych dla kierowników komórek organizacyjnych, określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Czernichów.
  3. Koordynowanie i nadzór nad wykonywaniem przez podległy wydział wspólnych zadań komórek organizacyjnych, określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Czernichów.
  4. Koordynowanie i nadzór nad wykonywaniem zadań merytorycznych Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji.

IV.        Wymagane dokumenty formalne:

1)        List motywacyjny, zawierający także aktualny adres do korespondencji i nr telefonu lub adres e-mail oraz wskazanie preferowanej przez kandydata formy zawiadomienia go o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu.

2)        Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w pkt. I.1.1-7 i I.2.1-3.

3)        Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (wzór do pobrania).

4)        Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania).

5)        Kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.

6)        Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, staże , praktyki.

7)        Kopie dyplomów i zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 winny być opatrzone podpisem kandydata.

W przypadku, gdy kandydat jest pracownikiem Urzędu Gminy Czernichów, nie jest wymagane przedkładanie kopii dokumentów wymienionych w pkt 5-7, jeśli znajdują się one w jego aktach osobowych, a kandydat upoważni członków komisji konkursowej do wglądu w akta w zakresie niezbędnym do ich zweryfikowania.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń albo tłumacza przysięgłego

V.           Warunki zatrudnienia:

1)      Wymiar zatrudnienia – 1 etat

2)      Stanowisko – sekretarz gminy, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji.

3)      Umowa o pracę na czas nieokreślony.

4)      Miejsce pracy – siedziba Urzędu Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów, i teren gminy Czernichów (budynek, w którym mieści się Urząd, nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych).

5)      Wynagrodzenie – w zależności od kwalifikacji i stażu pracy, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych i regulaminem wynagradzania w Urzędzie Gminy Czernichów.

6)      Przewidywane zatrudnienie – od 1 stycznia 2021 r.

VI.             Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.

VII.          Składanie ofert:

  1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „NABÓR 4.2020 SEKRETARZ GMINY” w Urzędzie Gminy Czernichów – skrzynka podawcza lub przesłać na adres: 32-070 Czernichów, ul. Gminna 1, w terminie do 23 listopada 2020 r. (liczy się termin wpływu do urzędu) lub przesłać w formie elektronicznej na skrzynkę podawczą e-PUAP.
  2. Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
  3. Oferty niekompletne lub nie spełniające wymagań niezbędnych zostaną odrzucone.
  4. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania zostaną powiadomieni w formie określonej przez nich w liście motywacyjnym o miejscu i czasie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych i/lub testu umiejętności.
  5. Oferty niewykorzystane – z wyjątkiem listu motywacyjnego, w zależności od dyspozycji kandydata, zostaną mu zwrócone lub komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się możliwości odwołania naboru bez podawania przyczyny.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Czernichów.

Wójt

 

(-) Danuta Filipowicz

Czernichów, 6 listopada 2020 r.

 

+ Ogłoszenie o naborze 

+ Zarządzenie

+ Kwestionariusz dla ubiegającego się o zatrudnienie

+ Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

+ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

BIP

 

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...