BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook
Dzisiaj jest: 18 Czerwca 2021    |    Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Zespole do spraw Ekologii i Ochrony Klimatu.

 

Wójt Gminy Czernichów

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Czernichów

do Zespołu do Spraw Ekologii i Ochrony Klimatu

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 I.            Wymagania niezbędne:

 1. Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
 2. Wykształcenie wyższe - preferowane z zakresu ochrony środowiska, energetyki, źródeł ciepła, odnawialnych źródeł energii, budownictwa,
 3. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego, prawo ochrony środowiska,
 4. Posiadanie prawa jazdy kat. B oraz możliwości wykorzystania samochodu prywatnego dla celów służbowych.
 5. Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem w środowisku Windows (pakiet MS Office, Internet) i urządzeń biurowych.

II.            Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość specyfiki pracy jednostek samorządu terytorialnego, w tym znajomość Gminy Czernichów i struktury organizacyjnej Urzędu Gminy w Czernichowie,
 2. Umiejętność analizy opracowań eksperckich, zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole,
 3. Umiejętność szybkiego uczenia się, strategiczne (ciekawość, syntetyczne myślenie, formułowanie wizji, planowanie, nastawienie na realizację celów),
 4. Samodzielność działania, komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, gotowość do wystąpień publicznych i prowadzenia spotkań,
 5. Sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, nieszablonowe myślenie, podejmowanie inicjatyw,
 6. Elastyczność, mobilność, gotowość do podróży służbowych, pracy w terenie i pracy zdalnej,
 7. Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem,
 8. Wysoki poziom motywacji, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,
 9. znajomość dokumentów: Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego, Plan gospodarki nisko emisyjnej dla Gminy Czernichów.
 10. Znajomość zasad realizacji, zapisów oraz zagadnień związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 w tym w szczególności osi 4, Programu Czyste Powietrze, Programu STOP SMOG; Programu Life, Programu Mój Prąd, Projektu Czysta Energia Blisko Krakowa oraz udzielania dotacji do wymiany starych źródeł ciepła ze środków Gminy Czernichów.
 1. Posiadanie stażu pracy w administracji publicznej będzie dodatkowym atutem,

III.            Do zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności:

 1. współtworzenie kontaktu z mieszkańcami Gminy, w celu udzielania porad i świadczenia doradztwa w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynku, zastosowania nowego źródła ciepła, inwestycji w instalacje odnawialnych źródeł energii – doradztwo świadczone poprzez kontakt telefoniczny, mailowy, pocztą tradycyjną oraz osobiście – w urzędzie, w domu mieszkańca, podczas spotkań i wydarzeń,
 2. prowadzenie pogłębionych wywiadów i rozmów w mieszkańcami, w zakresie dostępnych technologii i metod sprzyjających podnoszeniu efektywności energetycznej budynku, w tym prowadzenie wizyt z wykorzystaniem kamer termowizyjnych (jeśli są dostępne w danej gminie),
 3. pomoc mieszkańcom w sporządzeniu wniosku aplikacyjnego i innej dokumentacji niezbędnej do otrzymania dofinansowania do inwestycji oraz jej przeprowadzenia i rozliczenia,
 4. zdobywanie wiedzy w zakresie obowiązujących programów dofinansowania do inwestycji wchodzących w zakres Projektu EKO-TEAM, w tym aktywnego poszukiwania źródeł finansowania inwestycji w programach szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego,
 5. przygotowywanie lokalnych kampanii informacyjnych i edukacyjnych dla mieszkańców, w porozumieniu z Biurem Stowarzyszenia Metropolia Krakowska,
 6. przygotowywanie i prowadzenia działań na rzecz zaangażowania lokalnej społeczności, w tym współorganizacji min. 1 wydarzenia angażującego społeczność lokalną rocznie (3 wydarzenia w całym okresie realizacji projektu), w porozumieniu z Biurem Stowarzyszenia Metropolia Krakowska,
 7. prowadzenie działań edukacyjnych dla mieszkańców, w tym organizowania spotkań na temat oszczędności zużycia energii oraz korzyści ekologicznych i zdrowotnych płynących z inwestycji,
 8. współpraca z lokalnymi organizacjami, Policją, Strażą Miejską, mediami, parafiami, szkołami w celu dotarcia do jak najszerszej grupy mieszkańców;
 9. zbieranie wszelkiej dokumentacji dotyczącej inwestycji kwalifikowalnych do projektu, sporządzania sprawozdań i raportów zgodnie z wytycznymi Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska,
 10. prowadzenie kontroli w gospodarstwach domowych, pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów dot. jakości paliw dopuszczanych do spalania w przydomowych kotłowniach,
 11. uczestnictwo w realizowanych cyklicznie spotkaniach Ekodoradców,
 12. raportowanie czynności podejmowanych w ramach projektu oraz ich efektów do Głównego Ekodoradcy,
 13. wykonywanie innych zadań, niezbędnych dla zapewnienia skutecznej realizacji Projektu EKO-TEAM.

IV.            Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny, zawierający także aktualny adres do korespondencji i nr telefonu lub adres e-mail oraz wskazanie preferowanej przez kandydata formy zawiadomienia go o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu.
 2. Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w pkt. I.
 3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji (wzór do pobrania).
 4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania)
 5. Kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
 6. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, staże, praktyki.
 7. Kopie dyplomów i zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 winny być opatrzone podpisem kandydata.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń albo tłumacza przysięgłego.

W przypadku, gdy kandydat jest pracownikiem Urzędu Gminy Czernichów, nie jest wymagane przedkładanie kopii dokumentów wymienionych w pkt 5-7, jeśli znajdują się one w jego aktach osobowych, a kandydat upoważni członków komisji konkursowej do wglądu w akta w zakresie niezbędnym do ich zweryfikowania.

V.        Warunki zatrudnienia:

 1. Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasy pracy na czas realizacji projektu pn. „EKO-TEAM” tj. do 33 miesięcy z jednoczesnym zastrzeżeniem, że pierwsza umowa może być zawarta na czas określony nie przekraczający 6 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej.
 2. Wymiar zatrudnienia – 1 etat.
 3. Stanowisko – podinspektor lub inspektor – w zależności od kwalifikacji i stażu pracy.
 4. Miejsce pracy – siedziba Urzędu Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów (budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz teren Gminy Czernichów.
 5. Wynagrodzenie – w zależności od kwalifikacji i stażu pracy, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych i regulaminem wynagradzania w Urzędzie Gminy Czernichów.
  1. Przewidywane zatrudnienie – niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru.

VI.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

VII.     Składanie ofert:

 1. Oferty w formie pisemnej należy złożyć w zaklejonej kopercie opatrzonej adnotacją: „NABÓR 4.2021 EKO ” w Urzędzie Gminy Czernichów – Biuro Obsługi Klienta albo przesłać na adres: ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów, lub przesłać w formie elektronicznej na skrzynkę podawczą e-PUAP w terminie do 7 czerwca 2021 r. do godz. 14.00 (decyduje termin faktycznego wpływu do urzędu).
 2. Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
 3. Oferty niekompletne lub nie spełniające wymagań niezbędnych zostaną odrzucone.
 4. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania zostaną powiadomieni w formie określonej przez nich w liście motywacyjnym o miejscu i czasie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych i/lub testu umiejętności.
 5. Oferty niewykorzystane – z wyjątkiem listu motywacyjnego, w zależności od dyspozycji kandydata, zostaną mu zwrócone lub komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podawania przyczyny.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Czernichów.

Czernichów, 24 maja 2021 r.

  Wójt

                                                                                                                      Danuta Filipowicz

+ ZARZĄDZENIE (DOCX)

+ REGULAMIN (DOCX)

+ OGŁOSZENIE (DOCX)

+ INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (DOCX)

+ ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (DOCX)

+ KWESTIONARIUSZ DLA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZATRUDNIENIE (DOC)

 

https://bip.malopolska.pl/ugczernichow,a,1939563,nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-w-wydziale-inwestycji-i-planowania-przestrzennego-w-zespole-do-.html

 

 

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...