Artykuły

Zebranie wiejskie w miejscowości Kłokoczyn

Zawiadamiam, że w dniu 4 września 2021 r. ( sobota ) o godz. 17.00 w odbędzie się zebranie wiejskie w Remizie OSP w Kłokoczynie sołectwa Kłokoczyn w razie braku kworum drugi termin zebrania przewidziany jest na godz. 17.15.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania i wybór protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wniosek o przeniesienie środków z funduszu sołeckiego z roku 2021.
4. Omówienie przez Ekodoradców z Urzędu Gminy Czernichów przepisów dotyczących :
- uchwały antysmogowej dla Województwa Małopolskiego
- obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków oddanych do dyspozycji sołectwa w ramach budżetu Gminy Czernichów na rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia sołtysa.
8. Sprawy bieżące.
UWAGA!!!
Uczestnicy zebrania zobowiązani są do przestrzegania obostrzeń sanitarnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19, w szczególności do zachowania dystansu społecznego, zdezynfekowania rąk oraz zasłonięcia ust i nosa.

Sołtys
Marcin Bukowski
§ 8 ust. 1 Statutu sołectwa: Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy dorośli mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy.

Template Design free joomla templates