Artykuły

Zarządzenie wójta w sprawie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Zarządzenie nr 55.2017 wójta gminy Czernichów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 1817 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 1 uchwały nr LV/634/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego nr 538 poz. 4018), zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Postanawiam przeprowadzić konsultacje projektu programu współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, zostanie podany do publicznej wiadomości przez zamieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Czernichów i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 2. 1. W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie przedstawienia przez przedmioty uprawnione opinii, uwag oraz propozycji zmian dotyczących projektu w terminie do 30 września 2017 r.
3. Opinie lub uwagi oraz propozycje zmian do konsultowanego projektu, wraz z podaniem informacji o podmiocie uczestniczącym w konsultacjach, osobach go reprezentujących oraz danych teleadresowych do kontaktu należy składać w formie pisemnej, przesyłając na adres: Urząd Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów lub składając w Biurze Obsługi Klienta albo w formie elektronicznej przesyłając na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi Zespołu Spraw Społecznych – inspektor Dorocie Machaczce.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do zarządzenia nr.55.2017 Wójta Gminy Czernichów z dnia 31 sierpnia 2017 r.
projekt

Program współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.


POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1 1. Ilekroć w Programie Współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok jest mowa o:
a) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.);
b) programie – należy przez to rozumieć Program współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
c) dotacji – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy;
d) środkach publicznych – należy przez to rozumieć środki w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy;
e) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.);
f) organizacji pozarządowej – należy przez to rozumieć organizację pozarządową w myśl art. 3 ust. 2 ustawy;
g) innym podmiocie – należy przez to rozumieć podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
h) gminie – należy przez to rozumieć gminę Czernichów;
i) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Czernichów;
j) komórce merytorycznej – należy przez to rozumieć wydział lub stanowisko samodzielne w urzędzie, w którego kompetencji znajduje się realizacja zadania, na które udzielona została dotacja;
k) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy;
2. Program dotyczy współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz gminy i jej mieszkańców.
3. Program określa cele, formy, zasady i priorytetowe obszary współpracy organów samorządu terytorialnego gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz wskazuje podmioty odpowiedzialne za realizację programu.

CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
§ 2. 1. Podstawowym celem programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym oraz budowanie partnerstwa między gminą a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców a ponadto wzmacnianie roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.
2. Cele szczegółowe programu:
1) wspólne działania skierowane na rozwój gminy i zaspokojenie potrzeb jej mieszkańców. Wykorzystanie potencjału organizacji w działaniach na rzecz mieszkańców gminy;
2) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i lokalną wspólnotę;
3) popularyzacja działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów – prezentacja jej dorobku i promowanie osiągnięć;
4) określenie zasad współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi;
5) profesjonalizacja działalności organizacji pozarządowych i podmiotów, ugruntowanie ich pozycji jako partnerów samorządu w działaniach na rzecz rozwoju lokalnego;
6) podjęcie działań mających na celu powołanie w najbliższych latach gminnej rady pożytku publicznego;
7) stworzenie warunków do powstania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych, zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów i kreowaniu pozytywnego wizerunku gminy;
8) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne;
9) uzgodnienie zasad monitoringu i sprawozdawczości z realizacji zadania publicznego
10) współdziałanie organizacji pozarządowych i innych podmiotów w ramach LGD Blisko Krakowa – budowanie partnerskich relacji, podjęcie współpracy między organizacjami pozarządowymi działającymi w czterech gminach: Czernichów, Liszki, Skawina, Mogilany i Świątniki Górne.

PODMIOTY WSPÓŁPRACY
§ 3. Podmiotami programu współpracy są: urząd oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty.

ZASADY WSPÓŁPRACY
§ 4. 1. Władze samorządowe gminy są otwarte na współpracę merytoryczną z wszelkimi inicjatywami obywatelskimi, zarówno posiadającymi osobowość prawną, jak i z grupami nieformalnymi.
1) Organizacje pozarządowe informują o swojej gotowości do współpracy i działań na rzecz gminy poprzez wypełnianie i aktualizowanie przynajmniej raz w roku gminnej ankiety o organizacjach pozarządowych. Ponadto urząd zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów do uczestnictwa w organizowanych szkoleniach, przedsięwzięciach oraz w spotkaniach z komórkami merytorycznymi.
2) Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności:
a) Zasada pomocniczości jest zasadą o charakterze ustrojowym i oznacza uporządkowanie wzajemnych relacji oraz podziału zadań między sektorem publicznym, a sektorem obywatelskim, ukierunkowane na umacnianie obywateli, ich wspólnot i organizacji oraz ograniczanie interwencjonizmu państwa i administracji lokalnej. Gmina wspiera działalność organizacji pozarządowych i innych podmiotów, oraz umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonej w ustawie.
b) Zasada suwerenności stron polega na tym, iż strony mają prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań. Gmina respektuje odrębność i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym także należących do sfery zadań publicznych. W takim też zakresie współpracuje z tymi organizacjami.
c) Zasada partnerstwa oznacza, iż strony podejmują współpracę w identyfikowaniu i definiowaniu problemów i zadań, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych, traktując się wzajemnie w tym procesie jako podmioty równoprawne.
d) Zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych. Oznacza to, że gmina przy zlecaniu organizacjom pozarządowym i innym podmiotom zadań publicznych dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania pieniędzy publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji, z zachowaniem wymogów określonych w ustawie o finansach publicznych.
e) Zasada uczciwej konkurencji nakazuje stosowanie przejrzystych reguł współpracy, opartych na równych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz na zapewnieniu równego dostępu do informacji.
f) Zasada jawności zobowiązuje do kształtowania mechanizmów zapewniających wszystkim zainteresowanym pełny dostęp do informacji o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z organizacjami pozarządowi i innymi podmiotami oraz o kosztach realizacji zadań publicznych już prowadzonych w tym zakresie przez jednostki organizacyjne gminy wraz z informacją o sposobie obliczania tych kosztów.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY
§ 5. 1. Przedmiot współpracy stanowią zadania określone w programie, o ile spełnione są następujące warunki:
1) realizacja planowanego przedsięwzięcia przyniesie korzyść mieszkańcom gminy;
2) obie strony wyrażają wolę współpracy opartą na zasadach określonych w § 4 ust. 3.
2. Program określa zadania publiczne, które mogą być realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, m.in. w zakresie:
1) Działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym:
a) przeciwdziałanie uzależnieniom, profilaktyka;
b) pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych;
c) opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych;
d) popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wzorców i postaw wolnego od uzależnień spędzania czasu;
e) przeciwdziałanie aktom przemocy domowej i środowiskowej;
f) udzielanie wsparcia i pomocy osobom bezrobotnym, bezdomnym, żyjącym w ubóstwie oraz osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków i ich rodzinom.
2) Działania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, a także wypoczynku m.in. przez:
a) upowszechnianie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych wśród mieszkańców gminy;
b) organizowanie zawodów i turniejów sportowych;
c) organizowanie rajdów, spływów, imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i krajoznawczych;
d) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży oraz tworzenie atrakcyjnej całorocznej oferty na spędzanie wolnego czasu;
e) wspieranie działalności klubów sportowych;
f) wspieranie aktywności szkół w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych;
g) zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży przez wsparcie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych przez wykwalifikowaną kadrę;
h) organizowanie imprez rekreacyjnych i turystycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych.
3) Działania na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej i lokalnej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a w szczególności:
a) organizowanie imprez kulturalnych (wystaw, festiwali, konkursów, koncertów itp.);
b) wspieranie inicjatyw mających na celu wznowienie, upowszechnienie, popularyzację i promocję lokalnej twórczości i twórców;
c) wspieranie inicjatyw mających na celu wzbogacenie oferty z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej mieszkańców gminy;
d) wspieranie działalności w zakresie upowszechniania historii i tradycji gminy, walorów przyrodniczych i tożsamości kulturowej regionu;
e) wspieranie inicjatyw mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowej, obchodzenia rocznic ważnych dla Polaków wydarzeń historycznych oraz przekazywanie i rozpowszechnianie treści patriotycznych.
4) Działania na rzecz ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w szczególności:
a) budowanie świadomości i rozpowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców gminy przez organizowanie konkursów, warsztatów, kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz innych form promocji idei ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
b) wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska w gminie;
c) wspieranie działań na rzecz ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego na terenie gminy;
d) wspieranie działań związanych z edukacją ekologiczną szczególnie w zakresie gospodarki odpadami.
5) Działania na rzecz rozwoju i promocji gminy:
a) wspieranie działań zmierzających do podtrzymania już istniejących relacji w skali regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej, przez współpracę z gminami sąsiednimi, gminami powiatu krakowskiego, w tym gminami członkowskimi LGD Blisko Krakowa, kontynuowanie współpracy z gminami partnerskimi: Neuvy i Costa di Rovigo, nawiązywanie nowych kontaktów;
b) kształtowanie i podtrzymywanie pozytywnego wizerunku gminy przez promowanie produktów regionalnych, udział w imprezach, wydawnictwa informacyjne i promocyjne.
6) Działania na rzecz wspierania organizacji pozarządowych:
a) organizowanie szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych – w ramach posiadanych środków;
b) wyznaczenie osoby z ramienia urzędu odpowiedzialnej za kontakty z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz zapewnienie im wsparcia technicznego i informacyjnego;
c) udostępnienie organizacjom pozarządowym strony internetowej gminy;
d) prowadzenie banku danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie gminy i na rzecz jej mieszkańców.
7) Działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego:
a) utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
b) organizowanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

FORMY WSPÓŁPRACY
§ 6. Współpraca w realizacji zadań publicznych odbywać się będzie przez:
1) zlecanie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom realizacji zadań publicznych formie:
a) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków;
3) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
4) promocję inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, m.in. przez udostępnienie strony internetowej;
5) współdziałanie w organizowaniu imprez i realizacji programów;
6) udostępnianie na zasadzie odrębnych porozumień pomieszczeń, terenów, wyposażenia będących w posiadaniu gminy;
7) współdziałanie w pozyskiwaniu środków z funduszy zewnętrznych, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej;
8) promocję działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów.

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
§ 7. W roku 2018 priorytetowymi dla gminy Czernichów zadaniami publicznymi realizowanymi we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami będą:
1) Zajęcia profilaktyczne o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży;
2) Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży;
3) Turniej Piłkarski o Puchar Wójta;
4) Bieg przełajowy „Cała Polska biega”;
5) „Lato na Wsi” – zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzież w czasie wakacji;
6) Dożynki Gminne;
7) Spływ kajakowy Wisłą Czernichów – Kraków;
8) Wianki Czernichowskie – Święto Kiełbasy Lisieckiej.

OKRES REALIZACJI PROGRAMU
§ 8. Program obowiązuje w roku 2018.

SPOSÓB REALIZACJI PROGAMU
§ 9. Realizacja programu odbywać się będzie w szczególności przez:
1) Ustalenie harmonogramu i przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na realizację niektórych zadań publicznych określonych w programie;
2) Zlecenie realizacji niektórych zadań publicznych określonych w programie;
3) Wspólne realizowanie niektórych zadań publicznych określonych w programie;
4) Organizowanie konsultacji i spotkań z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz wzajemne informowanie o kierunkach podejmowanych działań;
5) Wyznaczenie w urzędzie osoby odpowiedzialnej za koordynację działań podejmowanych w ramach realizacji niniejszego programu.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU.
§ 10. Na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku przewiduje się kwotę 150 tys. zł.

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
§ 11 . 1. Ocena realizacji programu odbywa się w trakcie oraz po zakończeniu jego realizacji.
2. Ocena programu w trakcie jego realizacji polega na zgłaszaniu przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów, a także radnych, sołtysów i mieszkańców, do Wójta w formie pisemnej informacji i uwag dotyczących realizowanego programu współpracy.
3. Ocena programu po zakończeniu jego realizacji polega na przedłożeniu przez Wójta Radzie Gminy Czernichów w terminie do 30 kwietnia 2019 roku sprawozdania z realizacji programu za rok 2018.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zawiera w szczególności następujące dane:
1) liczba aktywnie działających na terenie gminy organizacji pozarządowych i innych podmiotów, w tym współdziałających z urzędem w realizacji programu oraz liczba nowych organizacji pozarządowych, z którymi rozpoczęta została współpraca;
2) liczba i rodzaje zadań realizowanych na podstawie otwartych konkursów ofert;
3) liczba i rodzaje zadań realizowanych w trybie innym niż otwarty konkurs ofert;
4) liczba zorganizowanych przez urząd szkoleń i spotkań informacyjnych dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów oraz liczba uczestników;
5) liczba imprez i przedsięwzięć adresowanych do mieszkańców gminy, zorganizowanych wspólnie przez urząd i organizacje pozarządowe i inne podmioty oraz szacunkowa liczba uczestników;
6) liczba i tryb konsultacji odbytych z udziałem organizacji pozarządowych i innych podmiotów;
7) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu, w tym środków pochodzących z budżetu gminy, z innych źródeł zewnętrznych oraz środków własnych organizacji pozarządowych i innych podmiotów.

INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI
§ 12. Program współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2018 został stworzony w oparciu o doświadczenia z lat poprzednich a także wnioski zgłaszane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i środowisk oświatowych.
(informacja o przeprowadzeniu i wynikach konsultacji zostanie uzupełniona po ich zakończeniu)

§ 13. Tryb powoływania, i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert zostały określone w Regulaminie komisji konkursowych, stanowiącym załącznik do niniejszego programu.

Załącznik do Programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Regulamin
pracy komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych

§ 1. 1. Wójt Gminy Czernichów powołuje spośród pracowników samorządowych gminy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych Komisję konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie co najmniej 3 osobowym, wskazując przewodniczącego i sekretarza.
2. Przed przystąpieniem do rozpatrywania ofert, członkowie Komisji, po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert, składają oświadczenia o bezstronności, których wzory określają załączniki do niniejszego regulaminu: zał. nr 1 – dla przedstawiciela organizacji pozarządowej i zał. nr 2 – dla pracowników samorządowych.

§ 2. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
2. Pracami Komisji kieruje przewodniczący.
3. W pracach Komisji konkursowej na zaproszenie przewodniczącego mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
4. Sekretarz Komisji prowadzi dokumentację postępowania konkursowego.
5. Praca komisji dla ważności wymaga obecności przynajmniej połowy członków.

§ 3. 1. Zadaniem komisji jest badanie i ocena ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty oraz przedłożenie Wójtowi propozycji wyboru najlepszej oferty lub najlepszych ofert.
2. Komisja dokonuje wyboru oferty w dwóch etapach:
1) ocena formalna (zgodność z wymaganiami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przepisami wykonawczymi i warunkami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu o konkursie);
2) ocena merytoryczna i finansowa.
3. Oferty nie spełniające wymagań formalnych nie będą dalej rozpatrywane, z tym, że komisja może wezwać oferenta do uzupełnienia dających się usunąć braków formalnych oferty, wyznaczając mu termin nie dłuższy niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania; uzupełnienie braków we wskazanym terminie jest warunkiem dopuszczenia oferty do dalszego postępowania.
4. Przy ocenie merytorycznej i finansowej Komisja bierze pod uwagę ustalone wcześniej kryteria, a w szczególności:
1) merytoryczny poziom oferty i jego adekwatność do treści ogłoszenia o konkursie;
2) warunki lokalowe lub terenowe niezbędne do realizacji zadania, pozostające w dyspozycji oferenta;
3) zasoby kadrowe i kwalifikacje osób realizujących zadanie;
4) zakres liczebny i wiekowy osób do których oferta jest skierowana;
5) dotychczasowe dokonania i doświadczenie oferenta w realizacji zadań o takim samym lub podobnym charakterze;
6) dotychczasową współpracę oferenta z samorządem terytorialnym i innymi instytucjami;
7) cenę oferty i kalkulacje kosztów, w tym wkład własny oferenta finansowy, osobowy i rzeczowy oraz udział sponsorów i innych źródeł finansowania projektu;
8) inne, odpowiednie do przedmiotu konkursu.
5. Przed dokonaniem oceny merytorycznej i finansowej ofert Komisja ustala skalę ocen dla poszczególnych kryteriów.
6. Członkowie komisji dokonują indywidualnej oceny każdej z ofert wg kryteriów określonych w ogłoszeniu konkursu ofert, stosując uzgodnioną skalę ocen.
7. Suma ocen uzyskanych przez poszczególne oferty stanowi podstawowe kryterium do ustalenia listy rankingowej ofert.
8. Komisja może wnioskować o przyznanie dotacji w wysokości niższej niż wynikająca z oferty – w takim przypadku wnioskodawca może w uzgodnieniu z komisją dokonać korekty zakresu rzeczowego i kosztorysu lub wycofać ofertę.

§ 4. 1. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji uczestniczący w wyborze najlepszej oferty. W protokole Komisja przedstawia listę rankingową ofert wraz z propozycjami kwot dotacji.
2. Po zakończeniu prac Komisji, Przewodniczący przekazuje protokół wraz z ofertami Wójtowi.
3. Ostateczną decyzję o wyborze oferty lub ofert i kwotach dotacji podejmuje Wójt.
4. Wyniki otwartego konkursu ofert zawierające nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego, wysokość przyznawanych środków ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i na stronie internetowej gminy.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu pracy
komisji konkursowej opiniującej oferty
złożone na realizację zadań publicznych

OŚWIADCZENIE
przedstawiciela organizacji pozarządowej
Ja, ………………………………………………………….…, niżej podpisany przedstawiciel ……………………………………………………………………………………………….…….., oświadczam, że nie pozostaję w takim stosunku prawnym lub faktycznym z którymkolwiek z podmiotów biorącym udział w konkursie, który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności podczas oceniania ofert. Jednocześnie zobowiązuję się do udziału w pracy komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadania publicznego.


Czernichów, dnia…………… .......................................................
podpis składającego oświadczenie

Załącznik Nr 2 do Regulaminu pracy
komisji konkursowej opiniującej oferty
złożone na realizację zadań publicznych

OŚWIADCZENIE
pracownika samorządowego

Ja, ……………………………………………………………………………., niżej podpisany, oświadczam, że nie pozostaję w takim stosunku prawnym lub faktycznym z którymkolwiek z podmiotów biorącym udział w konkursie, który może budzić uzasadniona wątpliwość co do mojej bezstronności podczas oceniania ofert.


Czernichów, dnia…………………
podpis składającego oświadczenie

Wstecz

Template Design free joomla templates