BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook
Dzisiaj jest: 28 Lutego 2021    |    Imieniny obchodzą: Makary, Prokop, Hilary

Artykuły

Ogłoszenie o konkursach na dyrektorów placówek oświatowych

Wójt Gminy Czernichów ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów następujących placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Czernichów:

1. Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Czernichowie, 32-070 Czernichów, ul. Kościelna 8,

2. Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Nowej Wsi Szlacheckiej, 32-060 Liszki, Nowa Wieś Szlachecka 255, 

3. Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Przegini Duchownej, 32-061 Rybna, Przeginia Duchowna 70.

4. Samorządowego Przedszkola w Czernichowie, 32-070 Czernichów, ul. Rynek 3,

5. Samorządowego Przedszkola w Wołowicach, 32-070 Czernichów, Wołowice 1.

1. Z uwagi na planowane połączenie Integracyjnego Samorządowego Przedszkola w Przegini Duchownej oraz Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Przegini Duchownej powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Przegini Duchownej nastąpi na okres 1 roku. 

2. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,
j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz.1388) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
k) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
l) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane. Zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w lit. f, winno być sporządzone przez lekarza medycyny pracy.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym na kopercie nr telefonu, adresem e-mail lub adresem do korespondencji, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ..................................................................................................................................................................................”,
(nazwa szkoły lub placówki)
w terminie do dnia 31 maja 2017 r. na adres: Gminny Zespół Obsługi Szkół, 32-070 Czernichów, ul. Gminna 1 (liczy się data wpływu do GZOS).

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez wójta Gminy Czernichów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni w sposób wskazany na kopercie zawierającej ofertę.

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...