BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook

Banner

Dzisiaj jest: 18 Stycznia 2022    |    Imieniny obchodzą: Piotr, Małgorzata

Zapytanie ofertowe - Wyposażenie infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Rybna na działce 2945, Gmina Czernichów w linarium, zestaw zabawowy i huśtawkę

Zamawiający

Gmina Czernichów-Urząd Gminy

ul. Gminna 1;

32-070 Czernichów

NIP: 9442253228

REGON: 351555915

Samodzielne stanowisko ds. Strategii i Rozwoju

Tel. 12 270 21 04 w. 134

e-mail.:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Gmina Czernichów-Urząd Gminy; 32-070 Czernichów, ul. Gminna 1, zaprasza do składania oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Wyposażenie infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Rybna na działce 2945, Gmina Czernichów w linarium, zestaw zabawowy i huśtawkę”, realizowanego w ramach dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jed. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt 8 Pzp.

 1.      Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych posiadających certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi normami wraz z wymianą podłoża pod montowanymi urządzeniami  w miejscowości Rybna, gmina Czernichów.

1.2. Kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw.

1.3. Wykaz urządzeń placu zabaw:

1        Elementy placu zabaw - linarium (np. Simba nr kat. LN-001 STOŻEK lub równoważny).

2        Elementy placu zabaw - zestaw zabawowy (np. Simba nr kat.ZT-041 IBI lub równoważny).

3        Elementy placu zabaw - huśtawka  (np. Simba nr kat. HD-003 HUŚTAWKA WAHADŁOWA DREWNIANA PODWÓJNA – 2M lub równoważny).

1.4. W ramach realizacji zamówienia ma zostać wymienione podłoże pod elementami zabawowymi na piasek z atestem higienicznym – 205m2 grubości 20 cm, a także ułożenie krawężników w części placu zabaw wyznaczonym pod element montażowy 2 i 3 zestawienia w ilości 30 mb – zgodnie z dołączonym przedmiarem – załącznik nr 5.

1.5. Elementy konstrukcyjne urządzeń wykonane z drewna mają być zaimpregnowane, elementy metalowe malowane proszkowo, elementy konstrukcyjne urządzeń wykonane z płyty HDPE, montaż w betonowych stopach na metalowych kotwach.

1.6. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana oraz powinna posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.

1.7. Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie powinny posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach. Dostawa wraz z montażem będzie obejmować fabrycznie nowe artykuły.

1.8. Wszystkie wymienione urządzenia montowane będą bezpośrednio na w gruncie.

2.      Opis sposobu obliczania ceny ryczałtowej oferty

2.1  Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie, zgodnie z treścią formularza ofertowego – zał. nr 2 do zapytania ofertowego.

2.2  Cena ryczałtowa oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z dokumentów zapytania ofertowego jak również nie ujęte w tej dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania.

3.      Termin, miejsce i sposób wykonania zamówienia:

3.1.  Wymagany termin wykonania całości zamówienia: 15 grudnia 2020 roku.

3.2.  Montaż poszczególnych elementów placu zabaw zgodnie z dołączonym projektem Planu Zagospodarowania Terenu na działce nr 2945 w miejscowości Rybna, gmina Czernichów.

4.      Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zleceniodawca będzie się kierował przy wyborze oferty

4.1.  Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: 4.1.1. Wartość brutto całości zamówienia (cena oferty) –100%.

4.2.  Wykonawcom zostaną przyznane ilości punktów wyliczone w następujący sposób:

X = (cena najtańszej oferty/cena badanej oferty) x 100pkt.

5.      Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

5.1.  Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy.

5.2.  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2020 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Czernichów, 32-070 Czernichów, u. Gminna 1 na dziennik podawczy lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

5.3.  Opis i oznakowanie kopert: Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być oznakowana następująco: „Oferta dla zapytania ofertowego na Wyposażenie infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Rybna na działce 2945, Gmina Czernichów w linarium, zestaw zabawowy i huśtawkę”.

5.4.  Oferty w formie elektronicznej (dopuszcza się skan z podpisem) należy przesłać elektronicznie, w tytule wiadomości należy napisać: „Oferta dla zapytania ofertowego Wyposażenie infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Rybna na działce 2945, Gmina Czernichów w linarium, zestaw zabawowy i huśtawkę”.

5.5.  Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym zapytaniu ofertowym tylko jedną ofertę na całość realizacji zadania. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.

6.      Warunki udziału w postępowaniu, opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

6.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie;

b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

Dokument potwierdzający spełnianie warunku: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 3 do zapytania ofertowego.

6.2.  Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Z jego treści powinno jednoznacznie wynikać, iż warunki wykonawca spełnił.

7.      Zawiadomienia o wyborze oferty i czynności związane z podpisaniem umowy:

7.1.  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty.

7.2.  Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłożył najkorzystniejszą i kompletną ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

7.3.  Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.

7.4.  Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

8. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: Inspektor Marian Szczepaniak, tel. 12 270 21 04, wew. 134, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

9. Informacje dodatkowe:

9.1. Zamówienie zostało upublicznione poprzez wysłanie do co najmniej trzech Wykonawców.

9.2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

10. Załączniki:

Nr 1. Plan Zagospodarowania Terenu dla działki 2495 w miejscowości Rybna

Nr 2. Formularz ofertowy.

Nr 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Nr 4. Projekt umowy

Nr 5. Przedmiar

Wójt Gminy Czernichów

Danuta Filipowicz

ZAŁĄCZNIKI (ZIP)

 

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...