BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook
Dzisiaj jest: 6 Marca 2021    |    Imieniny obchodzą: Róża, Wiktor, Jordan

ZARZĄDZENIE NR 8.2021 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i organizacji jego pracy do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. w gminie Czernichów

ZARZĄDZENIE NR  8.2021

WÓJTA GMINY CZERNICHÓW

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i organizacji jego pracy do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. w gminie Czernichów.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i art. 34 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań (Dz.U. z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Gminne Biuro Spisowe w Czernichowie do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na podstawie cytowanej wyżej ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu prac spisowych, w następującym składzie:

1)      Barbara Grzybek – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego,

2)      Danuta Bylica – Koordynator Gminny,

3)      Krzysztof Migas – Członek Gminnego Biura Spisowego,

4)      Katarzyna Kucharz – Członek Gminnego Biura Spisowego.

§ 2. Zasady organizacji Gminnego Biura Spisowego oraz zakres zadań jego członków ustala Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego.

§ 3. Siedzibą Gminnego Biura Spisowego jest Urząd Gminy Czernichów, 32-070 Czernichów, ul. Gminna 1.

§ 4. Gminne Biuro Spisowe w Czernichowie rozpoczyna działalność z dniem 25 stycznia 2021r.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

§ 6. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie nr 80.2020 Wójta Gminy Czernichów z dnia 19 października 2020 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta

ZARZĄDZENIE NR 80.2020

WÓJTA GMINY CZERNICHÓW

z dnia 19 października 2020 r.

w sprawie powołania Zastępcy Wójta

Na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz art. 68 i art. 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) zarządzam, co następuje:

§ 1

Z dniem 19 października 2020 r. powołuję pana Stanisława Molika na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Czernichów. 

§ 2

1. Z dniem powołania nawiązuje się z panem Stanisławem Molikiem stosunek pracy na czas nieokreślony w Urzędzie Gminy Czernichów, w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Szczegółowe warunki zatrudnienia oraz zakres obowiązków i uprawnień Zastępcy Wójta zostaną ustalone odrębnymi dokumentami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Komunikat Wójta Gminy Czernichów dotyczący funkcjonowania oddziałów przedszkolnych i oddziałów klas I-III w szkołach podstawowych i przedszkoli, dla których gmina Czernichów jest organem prowadzącym

Szanowni Mieszkańcy,

Informuję, że od dnia 25 maja 2020 roku wszystkie oddziały przedszkolne oraz oddziały w klasach I-III szkół podstawowych i przedszkolach, dla których gmina Czernichów jest organem prowadzącym, zostały otwarte i prowadzą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zapewniając przy tym warunki zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Rodzice uczniów i wychowanków, którzy w najbliższych dniach chcą posłać swoje dzieci do szkół i przedszkoli powinni zgłosić ten zamiar dyrektorowi właściwej placówki oświatowej.

Maciej Gędłek
Zastępca Wójta Gminy Czernichów

Wójt Gminy Czernichów przeznacza do sprzedaży w formie przetargu pisemnego ofertowego autobus marki AUTOSAN, będący własnością Gminy Czernichów

Ogłoszenie

Wójt Gminy Czernichów przeznacza do sprzedaży

w formie przetargu pisemnego ofertowego autobus marki AUTOSAN, będący własnością Gminy Czernichów

1.      Nazwa i siedziba:

Urząd Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów,

tel. 12 2 70 21 04, fax. 12 270 23 24

2.      Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert pisemnych na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN odbędzie się w dniu 18 września 2020 r. o godzinie 11.30 w Urzędzie Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów, sala konferencyjna pok. 120.

3.      Oględziny przedmiotu sprzedaży:

Pojazd można obejrzeć na parkingu przy budynku ZGK w Czernichowie, ul. Wadowicka 2, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 12 270 21 88 wew. 24.

4.      Opis przedmiotu sprzedaży:

Autobus szkolny dalekobieżny, dwudrzwiowy z liczbą miejsc 41, sprawny technicznie.

Typ-model: S TRAMP A0909 L.04 12.5t
Nr rejestracyjny: KRA 08C5
Rok produkcji: 2005
Pojemność silnika/Moc: 4120cm3/128kW (174KM)

Numer fabryczny VIN: SUASW3RAP5S680471
Data pierwszej rejestracji: 10.05.2005
Data ważności badania technicznego: 06.05.2020
Seria i nr dowodu rejestracyjnego: DR/BAN 1921478
Przebieg w km: 210182 km
Ubezpieczenie OC: do dnia 11.05.2021 r.

5.      Wysokość wadium, forma, termin i miejsce wniesienia:

1)     Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2 400,00 zł, tj. 10 % ceny wywoławczej brutto, przelewem na konto Urzędu Gminy Czernichów nr KBS O/Czernichów nr 63 8591 0007 0060 0430 2987 0004 (w tytule przelewu należy wpisać „Zakup autobusu AUTOSAN”), w terminie do dnia 18 września 2020 r. do godziny 9.00, przy czym liczy się termin wpływu na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czernichów.

2)     Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

3)      Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny, natomiast wadium wpłacone przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

4)      Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

6.      Cena wywoławcza: 24 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).

Nie jest możliwe wystawianie faktury VAT, ponieważ autobus był wykorzystywany na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

7.      Złożenie pisemnej oferty:

Zainteresowani zakupem winni złożyć ofertę pisemną, zgodną z ustalonym wzorem (załącznik nr 2 do Zarządzenia UG.23.2020 Wójta Gminy Czernichów z dnia 29 lipca 2020 r.) zawierającą propozycję ceny nabycia, przy czym oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej. Ofertę należy przesłać na adres Urzędu Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta, w terminie do dnia 18 września 2020 r., do godz. 11.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup autobusu AUTOSAN”.

8.      Inne informacje:

Pojazd zostanie sprzedany osobie/podmiotowi oferującej najwyższą cenę. Data podpisania umowy sprzedaży zostanie wyznaczona po otwarciu i zweryfikowaniu ofert.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu przelewem na rachunek bankowy gminy w terminie nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia podpisaniu umowy.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia pojazdu i stwierdzeniu, że należna kwota została zaksięgowana na koncie bankowym sprzedającego. 

Ogłoszenie o wyniku sprzedaży zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernichów.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn.

 

 + Formularz oferty Autosan 

https://bip.malopolska.pl/ugczernichow,a,1801022,wojt-gminy-czernichow-przeznacza-do-sprzedazy-w-formie-przetargu-pisemnego-ofertowego-autobus-marki-.html

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNICHÓW o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przeginia Narodowa

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Czernichów Nr VII/86/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku (zmienionej uchwałą Nr IX/115/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku oraz uchwałą Nr XLVIII.359.2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przeginia Narodowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 22 stycznia 2020 r. do 21 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów, 32 – 070 Czernichów, ul. Gminna 1, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek – 800-1700 , wtorek-czwartek – 730-1530, piątek – 730-1430.

Informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udzielał będzie przedstawiciel Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego w okresie wyłożenia – od poniedziałku do piątku – w godz. 1000 – 1200.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  6 lutego 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów, początek o godz. 1700.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2020 r.

Jednocześnie działając na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) informuję o przeprowadzaniu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przeginia Narodowa.

Zapoznanie się z projektem planu miejscowego, prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją sprawy jest możliwe w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać na piśmie na adres Urzędu Gminy, osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu oraz drogą elektroniczną opatrzone tematem: „SOOS – Plan Przeginia Narodowa” na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2020 r.

Wnioski i uwagi powinny zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czernichów.

Wójt Gminy Czernichów

 

+ Uchwała

+ Rysunek Planu

+ Prognoza oddziaływań na środowisko

+ Mapa prognozy dla miejscowości Przeginia Narodowa

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...