Wójt Gminy Czernichów przeznacza do sprzedaży w formie przetargu pisemnego ofertowego autobus marki AUTOSAN, będący własnością Gminy Czernichów

Ogłoszenie

Wójt Gminy Czernichów przeznacza do sprzedaży

w formie przetargu pisemnego ofertowego autobus marki AUTOSAN, będący własnością Gminy Czernichów

1.      Nazwa i siedziba:

Urząd Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów,

tel. 12 2 70 21 04, fax. 12 270 23 24

2.      Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert pisemnych na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN odbędzie się w dniu 18 września 2020 r. o godzinie 11.30 w Urzędzie Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów, sala konferencyjna pok. 120.

3.      Oględziny przedmiotu sprzedaży:

Pojazd można obejrzeć na parkingu przy budynku ZGK w Czernichowie, ul. Wadowicka 2, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 12 270 21 88 wew. 24.

4.      Opis przedmiotu sprzedaży:

Autobus szkolny dalekobieżny, dwudrzwiowy z liczbą miejsc 41, sprawny technicznie.

Typ-model: S TRAMP A0909 L.04 12.5t
Nr rejestracyjny: KRA 08C5
Rok produkcji: 2005
Pojemność silnika/Moc: 4120cm3/128kW (174KM)

Numer fabryczny VIN: SUASW3RAP5S680471
Data pierwszej rejestracji: 10.05.2005
Data ważności badania technicznego: 06.05.2020
Seria i nr dowodu rejestracyjnego: DR/BAN 1921478
Przebieg w km: 210182 km
Ubezpieczenie OC: do dnia 11.05.2021 r.

5.      Wysokość wadium, forma, termin i miejsce wniesienia:

1)     Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2 400,00 zł, tj. 10 % ceny wywoławczej brutto, przelewem na konto Urzędu Gminy Czernichów nr KBS O/Czernichów nr 63 8591 0007 0060 0430 2987 0004 (w tytule przelewu należy wpisać „Zakup autobusu AUTOSAN”), w terminie do dnia 18 września 2020 r. do godziny 9.00, przy czym liczy się termin wpływu na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czernichów.

2)     Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

3)      Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny, natomiast wadium wpłacone przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

4)      Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

6.      Cena wywoławcza: 24 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).

Nie jest możliwe wystawianie faktury VAT, ponieważ autobus był wykorzystywany na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

7.      Złożenie pisemnej oferty:

Zainteresowani zakupem winni złożyć ofertę pisemną, zgodną z ustalonym wzorem (załącznik nr 2 do Zarządzenia UG.23.2020 Wójta Gminy Czernichów z dnia 29 lipca 2020 r.) zawierającą propozycję ceny nabycia, przy czym oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej. Ofertę należy przesłać na adres Urzędu Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta, w terminie do dnia 18 września 2020 r., do godz. 11.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup autobusu AUTOSAN”.

8.      Inne informacje:

Pojazd zostanie sprzedany osobie/podmiotowi oferującej najwyższą cenę. Data podpisania umowy sprzedaży zostanie wyznaczona po otwarciu i zweryfikowaniu ofert.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu przelewem na rachunek bankowy gminy w terminie nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia podpisaniu umowy.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia pojazdu i stwierdzeniu, że należna kwota została zaksięgowana na koncie bankowym sprzedającego. 

Ogłoszenie o wyniku sprzedaży zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernichów.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn.

 

 + Formularz oferty Autosan 

https://bip.malopolska.pl/ugczernichow,a,1801022,wojt-gminy-czernichow-przeznacza-do-sprzedazy-w-formie-przetargu-pisemnego-ofertowego-autobus-marki-.html

Template Design free joomla templates