Zarządzenie nr 80.2020 Wójta Gminy Czernichów z dnia 19 października 2020 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta

ZARZĄDZENIE NR 80.2020

WÓJTA GMINY CZERNICHÓW

z dnia 19 października 2020 r.

w sprawie powołania Zastępcy Wójta

Na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz art. 68 i art. 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) zarządzam, co następuje:

§ 1

Z dniem 19 października 2020 r. powołuję pana Stanisława Molika na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Czernichów. 

§ 2

1. Z dniem powołania nawiązuje się z panem Stanisławem Molikiem stosunek pracy na czas nieokreślony w Urzędzie Gminy Czernichów, w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Szczegółowe warunki zatrudnienia oraz zakres obowiązków i uprawnień Zastępcy Wójta zostaną ustalone odrębnymi dokumentami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wstecz

Template Design free joomla templates