Ogłoszenie Wójta gminy Czernichów z dnia 28.05.2013

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNICHÓW o wyłożeniu do pu blicznego wglądu projektu zmiany studium uwarukowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernichów – w zakresie wprowadzonych zmian po II wyłożeniu do publicznego wglądu – wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

POBIERZ OGŁOSZENIE

POBIERZ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZERNICHÓW

Template Design free joomla templates