Wybory Ławników Sądu Okręgowego w Krakowie

RADA GMINY CZERNICHÓW OGŁASZA  NABÓR   KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW   SĄDU   OKRĘGOWEGO W   KRAKOWIE   NA  KADENCJĘ  2016- 2019

Wydział III Karny – 1 ławnik

Wydział VI Karny – 1 ławnik

Wydział XI Cywilny – Odwoławczy – 1 ławnik

Kandydatów na ławników radzie gminy mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Czernichów.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl

Do karty zgłoszeniowej kandydat ma obowiązek załączyć:

  1. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
  2. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
  4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
  1. dwie aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do karty złożonej przez grupę obywateli dołącza się listę osób popierających kandydata.

Dokumenty wymienione w punktach 1 – 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z KRK oraz za badanie lekarskie ponosi kandydat.

TERMIN ZGŁASZANIA kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 roku. Zgłoszenie należy przesłać na adres: Rada Gminy Czernichów, 32-070 Czernichów 2, lub złożyć w Biurze Rady (Urząd Gminy Czernichów, pok. 107). Zgłoszenia, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Do Pobrania:

+ Informacja o braku kandydatów z dnia 6 lipca 2015 r.

+ Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

+ Wzór listy poparcia kandydata na ławnika

Wstecz

Template Design free joomla templates