Gazyfikacja dotychczas niezgazyfikowanej części gminy Czernichów

(CZERNICHOWA, KŁOKOCZYNA, KAMIENIA, PRZEGINI NARODOWEJ, RUSOCIC I ZAGACIA)

15 października w siedzibie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie obyło się spotkanie dotyczące gazyfikacji niezgazyfikowanej części gminy Czernichów, czyli sołectw: Czernichów, Kamień, Kłokoczyn, Przeginia Narodowa, Rusocice i Zagacie oraz części wsi Przeginia Duchowna i Wołowice.

W spotkaniu brali udział m.in. Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury, Łukasz Smółka, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie, Paweł Firlej, Zastępca Wójta Gminy Czernichów, Maciej Gędłek oraz mieszkańcy Czernichowa, Kamienia i Rusocic zaangażowani w sprawę gazyfikacji, a także pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa.

Podczas spotkania Dyrektor Paweł Firlej i jego pracownicy przedstawili wstępną koncepcję gazyfikacji gminy (ponad 57 km sieci) opartą na przesyle gazu ze stacji zasilania w Kryspinowie oraz w Nawojowej Górze, ewentualnie wspomaganą dodatkowo przez stację LNG (skroplonego gazu ziemnego).

Przedstawiciele spółki gazowniczej podtrzymali swoje zainteresowanie zlokalizowaniem tej stacji na zaproponowanej przez gminę działce w Czernichowie - co jest wynikiem wcześniejszych spotkań wójta gminy Czernichów oraz dyrekcji Polskiej Spółki Gazownictwa. Dodatkowo ustalono, iż mieszkańcy gminy za pośrednictwem samorządu gminnego złożą stosowne wnioski o podłączenie swoich domów do sieci gazowej, tak, aby precyzyjnie móc określić wielkość zapotrzebowania na gaz dla obszaru niezgazyfikowanego gminy. Określenie wolumenu i liczby odbiorców gazu jest niezbędne Polskiej Spółce Gazownictwa do zaprojektowania sieci gazowej, jej parametrów oraz przeanalizowania opłacalności ekonomicznej przedsięwzięcia.

Z przeprowadzonych rozmów wynika, iż na rozwój sieci gazowej na najbliższe lata przeznaczona jest kwota ok. 3 mld zł i w przypadku zapewnienia odpowiedniej liczby odbiorców spółka ma możliwości finansowe na realizację inwestycji na terenie naszej gminy w najbliższych latach.

Ze strony władz gminy spółka otrzymała jasny sygnał, że w gminie jest zapotrzebowanie na gaz, jednak taki sygnał musi być poparty wnioskami mieszkańców. Wobec powyższego rozpoczynamy w gminie akcję zbierania wniosków o przyłączenie do sieci. Do końca roku chcemy, aby każdy mieszkaniec zainteresowany rozbudową sieci gazowej złożył do gminy lub sołtysa taki dokument. Zebrane wnioski następnie zostaną sprawdzone w urzędzie gminy i po ewentualnych korektach przekazane do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakładu Gazowniczego w Krakowie.

Na początku listopada gmina udostępni na stronie gminnej zakładkę, gdzie będzie można pozyskać informacje dotyczące gazyfikacji, a także pobrać i uzupełnić wniosek w formie elektronicznej (wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m3/h). Taki wniosek należy następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć na dziennik podawczy urzędu gminy bądź do sołtysa w danej miejscowości. Jednocześnie na początku listopada urząd przekaże sołtysom puste druki wniosków, które będą dostępne dla mieszkańców u sołtysa i które będzie można samemu uzupełnić.

Od połowy listopada pracownicy urzędu gminy, sołtysi lub członkowie rad sołeckich będą starali się dotrzeć osobiście do mieszkańców, którzy wcześniej nie złożyli wniosku i pomóc w jego wypełnieniu. Wniosek nie jest bardzo skomplikowany, jednak wydaje się, że taka pomoc dla niektórych osób może być potrzebna. Osoby, które będą spotykać się z mieszkańcami zostały przeszkolone przez pracownika spółki gazowniczej dotyczące wypełniania wniosku.

Ze swojej strony zachęcam wszystkich mieszkańców, którzy są zainteresowani przyłączeniem do sieci gazowej, aby w odpowiednim czasie złożyli wnioski – podkreślam, iż złożenie wniosku nie pociąga za sobą żadnych skutków finansowych i nie jest jednoznaczne z koniecznością podpisania umowy na przyłączenie do sieci gazowej. Złożenie wniosków ma umożliwić budowę samej sieci przesyłowej, a nie podłączenie do niej domów.

W wyniku spotkania odbytego w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakładu Gazowniczego w Krakowie sformułowane zostały następujące oczekiwania spółki gazowniczej od władz samorządowych Czernichowa:

- udostępnienie działki gminnej w celu ewentualnej lokalizacji stacji LNG,

- pomoc przy badaniu zapotrzebowania na paliwo gazowe mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców – składanie wniosków przez mieszkańców,

- udostępnianie gminnych zasobów niezbędnych do projektowania sieci gazowej i budowy przyłączy – miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów planistycznych,

- zadbanie o sprawną obsługę inwestycji – wydanie decyzji lokalizacyjnych na umieszczenie sieci gazowej,

- wyrażanie zgód na umieszczenie sieci gazowej w pasie drogowym dróg gminnych,

- koordynacja współpracy pomiędzy spółką a mieszkańcami – wyznaczenie stosownego koordynatora ze strony gminy.

Ze swojej strony przedstawiciele spółki zadeklarowali, iż:

- będą ściśle współpracowali z samorządem lokalnym w celu przeprowadzenia ankietyzacji mieszkańców oraz zadeklarowali udział swoich pracowników w ewentualnych spotkaniach z mieszkańcami,

- przeprowadzą w oparciu o uzyskane od samorządu lub mieszkańców dane, badania potencjału rynku i efektywności ekonomicznej inwestycji.

Template Design free joomla templates