Harmonogram prac Rady Gminy Czernichów na luty 2021

Komisje Data i godzina Tematy posiedzenia
Komisja Edukacji i Spraw Społecznych

08.02.2021 r.

(poniedziałek)

godz. 16.30

 1. Funkcjonowanie opieki psychologiczno-pedagogicznej realizowanej przez PPP na terenie gminy Czernichów.
 2. Funkcjonowanie LKS-ów.
 3. Informacja o programach stypendialnych dla młodzieży szkolnej w gminie Czernichów.
 4. Informacja o rekrutacji do przedszkoli samorządowych w gminie Czernichów.
 5. Informacja na temat funkcjonowania prasowej działalności wydawniczej gminy.
 6. Przekształcenie szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi (SP w Kamieniu i SP w Rusocicach) w zespoły szkolno-przedszkolne.
 7. Sprawy bieżące (w tym monitorowanie planowanych działań w kierunku oszczędności w oświacie).
Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

16.02.2021 r.

(wtorek)

godz. 15.30

 1. Gospodarka w lasach.
 2. Program zapobiegania bezdomności zwierząt
 3. Funkcjonowanie komunikacji publicznej na terenie gminy Czernichów.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej za rok 2020-plany na rok 2021.
 5. Plany na rok 2021 dotyczące modernizacji dróg gminnych wykaz dróg gminnych przewidzianych modernizacji.
 6. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

17.02.2021 r.

(środa)

godz. 17.00

 1. Petycja w obronie prawdy, godności i wolności człowieka w gminie Czernichów.
 2. Sprawy bieżące.
Komisja Inwestycji i Rozwoju

17.02.2021 r.

(środa)

godz. 15.30

 1. Informacje na temat postępu prac nad planami zagospodarowania przestrzennego w kolejnych miejscowościach.
 2. Strategia Rozwoju Gminy Czernichów-wnioski z diagnozy.
 3. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.
Komisja Budżetu i Finansów

18.02.2021 r.

(czwartek)

godz. 15.30

 1. Szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności gminy Czernichów i jej jednostek   organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności a także organów do tego uprawnionych.
 2. Tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanych placówkom wychowania przedszkolnego i szkolnego prowadzonych przez stowarzyszenia i osoby prywatne na terenie gminy Czernichów.
 3. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.
Sesja

22.02.2021 r.

(poniedziałek)

godz. 15.30

 1. Szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności gminy Czernichów i jej jednostek   organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności a także organów do tego uprawnionych.
 2. Program zapobiegania bezdomności zwierząt.
 3. Porozumienia z gmina Zabierzów w sprawie opieki psychologiczno-pedagogicznej nad dziećmi w wieku 0-6 lat oraz uczniami   realizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabierzowie.
 4. Przekształcenie szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w zespoły szkolno-przedszkolne.

Wstecz
 

Template Design free joomla templates