bip epuap   archiwum   poczta  dom  facebook  start strona 

 

1_0
2_0
3_0
4_0
6_0
7_0

Dzisiaj jest: 17 Października 2019    |    Imieniny obchodzą: Lucyny, Małgorzaty, Wiktora

Wybory Ławników Sądu Okręgowego w Krakowie

RADA GMINY CZERNICHÓW OGŁASZA  NABÓR   KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW   SĄDU   OKRĘGOWEGO W   KRAKOWIE   NA  KADENCJĘ  2016- 2019

Wydział III Karny – 1 ławnik

Wydział VI Karny – 1 ławnik

Wydział XI Cywilny – Odwoławczy – 1 ławnik

Kandydatów na ławników radzie gminy mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Czernichów.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

 • ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
 • adwokaci i aplikanci radcowscy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl

Do karty zgłoszeniowej kandydat ma obowiązek załączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 2. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 1. dwie aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do karty złożonej przez grupę obywateli dołącza się listę osób popierających kandydata.

Dokumenty wymienione w punktach 1 – 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z KRK oraz za badanie lekarskie ponosi kandydat.

TERMIN ZGŁASZANIA kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 roku. Zgłoszenie należy przesłać na adres: Rada Gminy Czernichów, 32-070 Czernichów 2, lub złożyć w Biurze Rady (Urząd Gminy Czernichów, pok. 107). Zgłoszenia, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Do Pobrania:

+ Informacja o braku kandydatów z dnia 6 lipca 2015 r.

+ Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

+ Wzór listy poparcia kandydata na ławnika

Wybory prezydenckie 2015 r.

+ Zestawienie informacji o głosowaniu w II turze wyborów Prezydenta RP w dniu 24 maja 2015 r.

+ Zestawienie informacji o głosowaniu w I turze wyborów Prezydenta RP w dniu 10 maja 2015 r.

 

+ Zarządzenie wyborów Prezydenta RP (PDF 184 KB)

+ ZPOW-603-18 wyjaśnienia dot. udziału w pracach OKW (PDF 92 KB)

 + Zarządzenie nr 10.2015 Wójta Gminy Czernichów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie gminy Czernichów.

+ Obwieszczenie Wójta Gminy Czernichów o obwodach głosowania - wybory prezydenckie 2015 r.Obwieszczenie Wójta Gminy Czernichów o obwodach głosowania - wybory prezydenckie  2015 r.

+ Składy obwodowych komisji wyborczych, powołanych zarządzeniem Wójta Gminy Czernichów z dnia 20 kwietnia 2015 r.

+ Zawiadomienie o posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych

+ PLAKAT - WYBORY PREZYDENTA RP 2015 r.

+ Filmy instruktażowe - Wybory Prezydenta RP w 2015 r.

 

Informacje, przepisy, wzory druków dotyczące wyborów dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl .

Bieżące informacje dotyczące organizacji wyborów w gminie Czernichów zamieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy www.czernichow.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Za organizację wyborów w gminie odpowiedzialna jest sekretarz gminy Ewa Lipowczan, tel. 122 702 104 wew. 103, kom. 509 959 241, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

+ Głosowanie korespondencyjne - INFOGRAFIKA (PNG 680KB)

 

Informacje PKW i OKW:

 

 

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...
<