KOMUNIKAT WÓJTA GMINY CZERNICHÓW

Wójt Gminy Czernichów informuje, iż w dniu 26 listopada 2018 r. Minister Infrastruktury zatwierdził Plan Generalny Lotniska Kraków – Balice na lata 2016-2036. W planie tym zostały wyznaczone powierzchnie ograniczające dla nowej drogi startowej, obejmujące również tereny położone na terenie gminy Czernichów, głównie w miejscowości Rybna (obszar prawie całej miejscowości) oraz w mniejszym zakresie w miejscowościach: Czułówek, Przeginia Duchowna, Kamień i Nowa Wieś Szlachecka.

Zgodnie z przepisem art. 55 ust. 9 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1183 z późn. zm.) dla terenów objętych planem generalnym sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnego z zatwierdzonym planem generalnym – jest obowiązkowe. Obowiązek taki powstaje po upływie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia planu generalnego.

Jednocześnie, stosownie do dyspozycji art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) dla obszarów, w odniesieniu do których istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, postępowania administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy zawiesza się do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z uwagi na powyższe wszystkie postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy prowadzone przez Wójta Gminy Czernichów, nie zakończone wydaniem decyzji do dnia 26 lutego 2019 r., a dotyczące terenów objętych Planem Generalnym Lotniska Kraków – Balice na lata 2016-2036 zostaną zawieszone do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów.

Template Design free joomla templates