BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook

 

1_0
2_0
3_0
4_0
6_0
7_0

Dzisiaj jest: 13 Lipca 2020    |    Imieniny obchodzą: Małgorzata, Ernest, Henryk
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/a_grafiki.inne.slajdyekomobilność-strategia-rozwojugk-is-95.pnglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/a_grafiki.inne.slajdy-dofinansowaniegk-is-95.pnglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/a_grafiki.inne.rowerowy-czernichowgk-is-95.jpglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/baneryreklamowe.PSR2020_grafika_01gk-is-95.pnglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/info_25052020_1gk-is-95.pnglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/baneryreklamowe.koronowirus_03gk-is-95.pnglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/a_grafiki.UPSZLWGCgk-is-95.pnglink
0 1 2 3 4 5 6
Progress bar

ZAPYTANIE OFERTOWE „Dostawa nowych urn wyborczych dla Gminy Czernichów”

Czernichów, dnia 30 września 2016 r.

Znak: SOA.271.12016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa nowych urn wyborczych dla Gminy Czernichów”

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro prowadzonej na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Czernichów – Urząd Gminy

32-070 Czernichów 2

NIP: 944-17-83-941

REGON: 351 555 915

tel. 122 702 104

fax. 122 702 324

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wójt Gminy Czernichów zaprasza do składania ofert na: „Dostawę nowych urn wyborczych dla Gminy Czernichów”.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego 12 szt. urn wyborczych w tym:

-        urna wyborcza dla obwodu powyżej 750 wyborców – 2 szt.

-        urna wyborcza dla obwodu powyżej 750 wyborców, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych – 4 szt.

-     urna wyborcza dla obwodu głosowania do 750 wyborców, w tym dla obwodu, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych – 6 szt.

Urny wyborcze muszą odpowiadać wymaganiom, spełniać warunki i być zgodne z wzorami określonymi w załącznikach do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. z 2016 r., poz. 312 z późn. zm.).

Podczas wykonania urn wyborczych Zamawiający:

1.     Wymaga:
a)    zastosowania uchwytów urny o trzech punktach podparcia lub uchwytów, które całą powierzchnią przylegają do boków urny,
b)    zagięcie górnych krawędzi boków do jej wnętrza, co usztywni konstrukcję urny,
c)    wykonanie zgiętych do wnętrza urny krawędzi otworu wrzutowego („kołnierza”), co usztywni konstrukcję wieka urny oraz ułatwi wyborcom wrzucanie kart do głosowania (po zwężeniu otwór wrzutowy nie może być węższy niż 1,5 cm),


2.    Dopuszcza:
a)    zastosowanie do zamknięcia i blokowania wieka urny:
- mechanizmów odciąganych (bez możliwości ich całkowitego wyjęcia) zamiast zakręcanych, pod warunkiem umieszczenia w ścianach bocznych i wieku urny otworów umożliwiających założenie plomby plastikowej lub metalowej,
- śrub wkręcanych (bez możliwości całkowitego wykręcenia) w nitonakrętki zamocowanie w ścianach bocznych urny,
Wykonawca winien wziąć pod uwagę, że liczba nitów służących do łączenia elementów urny wskazana we wzorach jest przykładowa, urna może być połączona większą ilością nitów. Urna ma być wykonana w taki sposób, aby była trwała.

Zamówienie obejmuje ponadto:
1.    Dostawę pokrowców lub opakowań kartonowych do każdej urny dostosowanych wielkością do urny wyborczej, pozwalających na wielokrotne zastosowanie do wyjmowania i chowania urn wyborczych.
2.    Dostawę 12 sztuk kompletów plomb do każdej urny.
3.    Transport urn wyborczych do siedziby Zamawiającego.

Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty projekt urny wyborczej z opisem technicznym wykonania oraz zdjęcia detali takich jak: uchwyty, montaż plomb, elementy mocujące pokrywę, wlot urny.

III. GWARANCJA:

1.    Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane i dostarczone urny wyborcze na okres nie krótszy niż 4 lat licząc od daty dostawy.
2.    Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych i dostarczonych urn.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
21 dni od daty podpisania umowy.
Miejsce dostawy: Urząd Gminy Czernichów, 32-070 Czernichów 2

V. WARUNKI PŁATNOŚCI:
Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru dostawy.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać w formie pisemnej na określonym dla zamówienia wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia w zamkniętej kopercie z opisem:

„Dostawa nowych urn wyborczych dla Gminy Czernichów”

1)    w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Czernichów, 32-070 Czernichów 2, Biuro Obsługi Klienta (parter),
2)    lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego.

2. Do oferty należy dołączyć:

1)    oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia,
2)    oświadczenie, że urny są zgodne z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
3)    projekt urny wyborczej z opisem technicznym wykonania,
4)    zdjęcia detali takich jak: uchwyty, montaż plomb, elementy mocujące pokrywę, wlot urny.

3.    Termin złożenia ofert upływa w dniu  17 października 2016 r. o godzinie 18.00 .
4.    Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą brane pod uwagę (liczy się data wpływu).
5.    Za poprawną uznaje się taką ofertę, która sporządzona jest na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, zawiera wycenę całego zakresu dostawy uwzględniającą: cenę netto, brutto oraz wartość podatku VAT, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji, opatrzona pieczątką firmową.
6.    Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych.

VII. OTWARCIE OFERT:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 października 2016 r. o godzinie 9.00.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE:

1.    Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Beata Kopacz, tel. 12 270 21 04 wew. 121, e-mail.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
3.    Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranym wykonawcą.
5.    Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym i kryteriów określonych w stosownych uchwałach Państwowej Komisji Wyborcze. Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Załączniki:
-    Załącznik nr 1 – Formularz oferty.
-    Załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
-    Załącznik nr 3 – Formularz oświadczenia o zgodności urn z wymogami Państwowej Komisji Wyborczej

 

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...