BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook
Dzisiaj jest: 12 Sierpnia 2020    |    Imieniny obchodzą: Klara, Lech, Julian

POWSZECHNY SPIS ROLNY PSR 2020

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

PSR2020 grafika

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji
o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej
i społecznej na wsi;
dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728).
W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.:
osoby kierującej gospodarstwem rolnym;
położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych;
osobowości prawnej;
typu własności użytków rolnych;
produkcji ekologicznej;
rodzaju użytkowanych gruntów;
powierzchni zasiewów według upraw;
powierzchni nawadnianej;
zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
rodzaju budynków gospodarskich;
liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.


Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) spisem rolnym zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o następującej skali:
0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych;
0,5 ha – dla krzewów owocowych;
0,5 ha – dla warzyw gruntowych;
0,5 ha – dla truskawek gruntowych;
0,5 ha – dla chmielu;
0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;
0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;
0,1 ha – dla tytoniu;
5 sztuk – dla bydła ogółem;
20 sztuk– dla świń ogółem;
5 sztuk – dla loch;
20 sztuk – dla owiec ogółem;
20 sztuk – dla kóz ogółem;
100 sztuk – dla drobiu ogółem;
10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.

Ogrody działkowe nie spełniają powyższych kryteriów, więc nie będą objęte spisem rolnym.

W jakiej formie zostanie przeprowadzony spis rolny?

Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego będzie samospis internetowy – każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Uzupełniającą metodą udziału w spisie będzie wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad bezpośredni (przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju). Rolnicy nie posiadający w domu dostępu do Internetu będą mieli zapewniony dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu w lokalu gminnego biura spisowego.

Bezpieczeństwo danych:

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”
Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień
i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.
Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.


Organizacja prac spisowych w gminach:

W gminie (mieście) pracami spisowymi kieruje wójt, burmistrz, prezydent miasta – jako gminny komisarz spisowy. Zastępcą gminnego komisarza spisowego jest osoba wyznaczona przez gminnego komisarza spisowego. Gmina (miasto) organizuje m.in. nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Naboru kandydatów dokonuje się spośród osób:
pełnoletnich;
zamieszkałych w danej gminy;
posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na rachmistrzów przejdą szkolenie, które zakończy się egzaminem. Osoby, które odpowiedzą dobrze na co najmniej 60 proc. pytań, zostaną wpisane na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego. Miejsce na liście zależy od liczby punktów z egzaminu - im więcej, tym lepiej. Rachmistrza terenowego powoła zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego, czyli Dyrektor Urzędu Statystycznego spośród osób z najwyższą liczbą punktów z egzaminu.

Wynagrodzenie rachmistrza terenowego będzie iloczynem stawki 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.


Kontakt:

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/.

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Urzędzie Statystycznym w Krakowie
ul. Kazimierza Wyki 3
31-223 Kraków
Tel.: +48 12 42 02 050
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy wszystkich rolników o przekazywanie informacji o spisie rolnym.
Spiszmy się, jak na rolników przystało!

----------------------------------------------------------

NABÓR KANDYDATÓW

NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r.,

który odbędzie się w dniach od 01.09.2020 r do 30.11.2020 r.

Na podstawie art. 19 ust.1 pkt 4 i art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U z 2019 r. poz.1728) Wójt Gminy Czernichów (Gminny Komisarz Spisowy)

OGŁASZA NABÓR

kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia

Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

1. Niezbędne wymagania dla kandydatów na rachmistrzów terenowych:

ukończony 18 rok życia,
zamieszkanie na terenie gminy Czernichów,
wykształcenie co najmniej średnie,
posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Wymagania dodatkowe:

bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz telefonów komórkowych,
znajomość funkcjonowania systemu GPS oraz praktycznego wykorzystania map cyfrowych,
zdolność szybkiego uczenia się aplikacji informatycznych,
dobra znajomość terenu Gminy Czernichów,
dyspozycyjność w okresie szkoleń dla rachmistrzów terenowych i prac przedspisowych ( lipiec-sierpień) oraz w czasie trwania spisu, tj. od 1 września do 30 listopada 2020 r.
3. Wymagane dokumenty:

1. zgłoszenie kandydatury wraz z podaniem:

a) imienia i nazwiska.

b) adresu zamieszkania,

c) daty urodzenia,

d) numeru telefonu i adresu e-mail,

2. kserokopia dokumentów potwierdzających co najmniej średnie wykształcenie,

3. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie w tym przestępstwa skarbowe z klauzulą o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

4. Kandydat na rachmistrza terenowego:

- zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej, o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;

- wpisywany jest na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

- Rachmistrza terenowegopowołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy zgłosić

- osobiście,

- drogą pocztową do Urzędu Gminy Czernichów, 32-070 Czernichów ul. Gminna 1, w godzinach pracy Urzędu, w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020r.” w terminie do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu)

- przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu (ePUAP)

6. Informacje dodatkowe:

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela inspektor Danuta Bylica,

tel. 12 270 21 04 wew. 113

Czernichów, 15 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych przy Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku

Deklaracja dostępności cyfrowej dla seriwsu informacyjnego Urzędu Gminy Czernichów

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Czernichów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego serisu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego: https://gmina.czernichow.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Czernichów

ul. Gminna 1

32-070 Czernichów

tel: 12 270 21 04

 

Data publikacji strony internetowej: 2012-05-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-28

 

Serwis internetowy Urzedu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo w całości.
  2. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.


Ułatwienia w serwisie Urzedu

Serwis Urzędu posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-01-07

Oświadczenie sporządzono dnia : 2019-10-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Maciej Gałka 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Telefon: 12 270 21 04 wew 136

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Czernichów

ul. Gminna 1

32-070 Czernichów

tel: 12 270 21 04

Spełnione są podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego.

"Niepodległa do hymnu!"

11 listopada w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie w samo południe będzie odśpiewany hymn państwowy.
My również zachęcamy do wspólnego odśpiewania hymnu podczas uroczystości organizowanych na Rynku w Czernichowie. Odśpiewanie hymnu nastąpi o godz.12.00, po złożeniu wiązanek przed Pomnikiem Niepodległości.

Czytaj więcej: "Niepodległa do hymnu!"

Rekrutacja dzieci do samorządowych przedszkoli i klas I szkół podstawowych

iPrzypominamy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 10.2019 Wójta Gminy Czernichów z dnia 28 stycznia 2019 r., od 20 lutego 2019 r. trwa rekrutacja dzieci do samorządowych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Czernichów na rok szkolny 2019/2020.

Czytaj więcej: Rekrutacja dzieci do samorządowych przedszkoli i klas I szkół podstawowych

100 Dębów na 100-lecie niepodległości Polski

Na terenie gminy Czernichów rozpoczęła się realizacja szczególnej akcji: 100 dębów na 100 - lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W miejscowościach gminy Czernichów do 11 listopada 2018 roku zostanie posadzonych 100 dębów. Dęby będą posadzone przy okazji różnych uroczystości, na terenie szkół, przedszkoli i w wielu innych miejscach naszej gminy. 

Pierwsze dęby posadzone. Rusocice i Czernichów (link)

Dęby w Rusocicach (FOTOGALERIA)

Posadzenie dęba w Kamieniu (link)

Dąb Mieszko w Czernichowie

Dzień Ziemi i dąb (link)

Podczas Parafiady także posadzono dąb (FOTOGALERIA)

IV Zajazd Szlachecki - Dąb Kazimierz (link)

 

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...