BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook

 

1_0
2_0
3_0
4_0
6_0
7_0

Dzisiaj jest: 14 Lipca 2020    |    Imieniny obchodzą: Stella, Bonawentura, Marcelin
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/a_grafiki.inne.slajdyekomobilność-strategia-rozwojugk-is-95.pnglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/a_grafiki.inne.slajdy-dofinansowaniegk-is-95.pnglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/a_grafiki.inne.rowerowy-czernichowgk-is-95.jpglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/baneryreklamowe.PSR2020_grafika_01gk-is-95.pnglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/info_25052020_1gk-is-95.pnglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/baneryreklamowe.koronowirus_03gk-is-95.pnglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/a_grafiki.UPSZLWGCgk-is-95.pnglink
0 1 2 3 4 5 6
Progress bar

AUDYT ZEWNĘTRZNY PROJEKTU SYSTEMOWEGO Twój czas – Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych osób w Gminie Czernichów

OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W związku z realizacją projektu systemowego „Twój czas – Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych osób w Gminie Czernichów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1; Poddziałanie 7.1.1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, poszukuje Wykonawcy, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności zrealizuje zamówienie dotyczące: AUDYT ZEWNĘTRZNY PROJEKTU SYSTEMOWEGO Twój czas – Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych osób w Gminie Czernichów”

 

Data zamówienia:    2013-11-15

Miejscowość: Czernichów
powiat krakowski

Nr sprawy GOPS-272/20/13

OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG
W związku z realizacją projektu systemowego „Twój czas – Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych osób w Gminie Czernichów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1; Poddziałanie 7.1.1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, poszukuje Wykonawcy, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności zrealizuje zamówienie dotyczące:
AUDYT ZEWNĘTRZNY PROJEKTU SYSTEMOWEGO „TWÓJ CZAS – PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH OSÓB W GMINIE CZERNICHÓW”
1. Tryb udzielenia zamówienia:
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności,
2) Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty jest:
- zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Czernichowie:
www.czernichow.pl
- zamieszczone na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie.
2. Rodzaj zamówienia:
Usługi.
3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie pn. „Twój czas – Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych osób w Gminie Czernichów”  prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer umowy o dofinansowanie projektu: WND-POKL.07.01.01.-12-113/08
Wartość projektu: 1 177 285,53 zł
Wartość dofinansowania: 1 019 745,46 zł
Wartość wkładu własnego: 157 540,07 zł

Informacje o projekcie.
Celem projektu jest zwiększenie stopnia samodzielności oraz aktywności osobistej, społecznej i zawodowej klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie .
Partnerzy: Nie
Okres realizacji projektu: 01.08.2008 r.- 31.12.2014 r.
Liczba uczestników:
2008 r. - 6 UP,
2009 r. - 12 UP,
2010 r.- 2012 r. – 58 UP,
2013 r.- 2014 r. – docelowo – 60 UP.
Zakres zamówienia.
Wykonawca przeprowadza audyt zewnętrzny projektu i opracowuje raport z audytu zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie), dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, określonymi w dokumencie System Realizacji POKL obowiązujący od 01.01.2013 r.
W sytuacji zmian wprowadzonych do wytycznych przez IP2, związanych z wymaganiami audytu, w czasie pomiędzy wyborem wykonawcy audytu a realizacją zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia audytu zgodnie z wymogami obowiązującymi w dniu rozpoczęcia audytu.
Zakres zamówienia obejmuje:
1) przeprowadzenie audytu i przygotowanie Raportu z audytu, zgodnie z wytycznymi IP2, a także innymi obowiązującymi przepisami i zasadami,
2) przygotowanie trzech egzemplarzy papierowych Raportu z audytu, a także przekaże go Zamawiającemu w wersji elektronicznej.
Opis i wielkość zamówienia.
Oferta powinna określić cenę brutto oraz możliwości przeprowadzenia audytu.
Zadaniem audytu jest uzyskanie dowodów pozwalających z dostateczną pewnością na jednoznaczną ocenę, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz czy wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane.
Konsekwencją audytu będzie wydana opinia, w której audytor poświadcza, że zadania wykonane w ramach projektu zostały lub nie zostały wykonane zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.1 POKL, a w szczególności:
1) Ocena prawidłowości rozliczeń finansowych, obejmująca w szczególności:
- weryfikację oryginałów dokumentów księgowych dokumentujących wydatki poniesione w ramach projektu, w tym w ramach cross-financingu,
- weryfikację dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających zakup towarów i usług,
- sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja wydatków dla projektu,
- sprawdzenie, czy w ramach projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej projekt, a jedynie koszty związane z realizacją projektu.
2) Sposób rekrutacji uczestników projektu (próba minimum 10%).
3) Sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu.
4) Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Zamawiającego.
5) Ocena poprawności udzielania zamówień publicznych.
6) Ocena prawidłowości zakupu dostaw i usług w oparciu o zasadę racjonalności wydatków – zasada konkurencyjności.
7) Sposób realizacji działań promocyjnych.
8) Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.
9) Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi.

Raport z audytu powinien zawierać następujące elementy.
1) Informacje ogólne: data sporządzenia raportu, numer audytowanego projektu, imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie, termin przeprowadzenia audytu, okres objęty audytem.
2) Cel i metodologię audytu: cel audytu, zakres przedmiotowy audytu, zastosowane techniki audytu. Wykaz sprawdzonych dokumentów stanowić będzie załącznik do Raportu z audytu.
3) Ustalenie stanu faktycznego – zgodnie ze szczegółowym zakresem audytu.
4) Wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich wagi oraz znaczenia, czy jakikolwiek z tych problemów ma charakter systemowy.
5) Określenie oraz analiza przyczyn i skutków ewentualnych uchybień.
6) Uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje.
7) Opinię w zakresie spełniania wszystkich wymogów określonych w zakresie ogólnym i szczegółowym audytu.
4. Termin wykonania zamówienia.
Wykonawca przeprowadzi audyt i przygotuje raport z audytu pomiędzy
28.11.2013 r. a 20.12.2013 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub wykonawcy występujący wspólnie, spełniający wymogi odnośnie podmiotów mogących przeprowadzić audyt projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.1 POKL.
Warunki jakie musi spełniać ubiegający się o udzielenie zamówienia Wykonawca.
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa i wytyczne IP2 nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, w tym doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji ze środków budżetu państwa, doświadczenie w przeprowadzeniu audytu projektów finansowanych ze środków pomocowych, wiedzę z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych.
3) Posiadanie odpowiedniego potencjału technicznego oraz dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Skład zespołu przeprowadzającego audyt powinien być co najmniej dwuosobowy.
4) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6. Opis sposobu przygotowania oferty.
1) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
2) Ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, bez skreśleń,
3) Ma obejmować całość zamówienia.
7. Kryteria oceny ofert.
Najniższa cena.
8. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.11.2013 r. w siedzibie zamawiającego, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, 32-070 Czernichów 2  pok. 114.
Przyjmuje się również oferty złożone faxem pod nr(12) 270-21-57, pocztą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Osobami uprawnionymi do udzielenia informacji w niniejszej sprawie są:
Marta Fronc, pok. nr 115 tel. (12) 270-21-57.

Czernichów, dnia 15.11.2013 r. Zatwierdził Kierownik GOPS w Czernichowie
(-) Anna Romańska

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...