Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy Czernichów

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że VI sesja Rady Gminy Czernichów odbędzie się w dniu 23 marca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 1700 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120)

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z  V sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 23 lutego 2015 r.
4.    Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
6.    Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi za rok 2014.
7.    Informacja o realizacji Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2014.
8.    Informacja o funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami.
9.    Podjęcie  uchwał w sprawie:
I.    przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa
II.    przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Czernichów na lata 2015-2020+
III.    wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;
IV.    wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
V.    wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości;
VI.    wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych na okres do lat trzech;
VII.    wyrażenia zgody na zmianę decyzji Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Krakowa nr G-XIII-K-7019/26/4/84 z dnia 11 października 1984 r. w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wsi Kłokoczyn, gmina Czernichów;
VIII.    zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.;
IX.    rozpatrzenia skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej;
X.    rozpatrzenia skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej;
XI.    rozpatrzenia skargi na wójta;
XII.    przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej.
10.    Interpelacje i wnioski radnych.
11.    Wolne wnioski.
12.    Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kędzierski

Wstecz

Template Design free joomla templates