Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Czernichów


ZAWIADOMIENIE
Zawiadamiam, że X sesja Rady Gminy Czernichów odbędzie się w dniu 25 maja 2015 r. (poniedziałek) o godz. 1700 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120)


Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z  VII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 22 kwietnia 2015 r. i VIII sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 27 kwietnia 2015
4.    Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja Gminnej Komisji ds. Wyborów Soleckich o wyborach uzupełniających sołtysa Rusocic.
6.    Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz działalności rzeczowej i finansowej jednostek organizacyjnych w roku 2014 oraz informacji o realizacji zadań finansowych ze środków sołeckich w 2014 r.
7.    Podjęcie uchwał w sprawie:
I.    absolutorium dla Wójta Gminy Czernichów z tytułu wykonania budżetu gminy Czernichów za 2014 rok;
II.    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czernichów za rok 2014;
III.    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 r.;
IV.    zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Czernichów za rok 2014;
V.    wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych na okres do lat trzech;
VI.    wyrażenia zgodny na odpłatne nabycie nieruchomości;
VII.    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;
VIII.    przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Edukacji i Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”;
IX.    przyjęcia Zintegrowanego Programu Aktywizacji i Partycypacji Społecznej Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”;
X.    zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
XI.    zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
XII.    udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w 2015 r.
XIII.    zmiany uchwały nr XXXI.230.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie zasad przysługiwania radnym rady gminy Czernichów diet za udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz zasad ustalania należności z tytułu zwrotu radnym rady gminy Czernichów kosztów podróży służbowych”
8.    Interpelacje i wnioski radnych.
9.    Wolne wnioski.
10.    Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kędzierski
    

+ Materiały na X sesję (ZIP 11,6MB)

Wstecz

Template Design free joomla templates