Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Gminy Czernichów

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że XXXVIII sesja Rady Gminy Czernichów, odbędzie się w dniu 27 maja 2013 r. (poniedziałek) o godzinie 1700 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (sala 120, I piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Czernichów z dniakwietnia 2013 r. i XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 15 maja 2013 r.

4.Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym.

5.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy i działalności rzeczowejfinansowej jednostek organizacyjnych w roku 2012 oraz informacji o realizacji zadań finansowanych ze środków sołeckich w roku 2012.

6.Podjęcie uchwał w sprawie:

I.absolutorium dla Wójta Gminy Czernichów z tytułu wykonania budżetu Gminy Czernichów za 2012 rok;

II.zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniemwykonania budżetu Gminy Czernichów za 2012 r.;

III.zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki PublicznejCzernichowie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 r.;

IV.zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Czernichów za rok 2012;

V.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;

VI.wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;

VII.udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemurealizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa rowu krytego na długości ok. 220 mb przy DW 780 w miejscowości Przeginia Duchowna;

VIII.zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2013XXXI.228.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012 r. 

7.Interpelacje i wnioski radnych.

8.Wolne wnioski.

9.Zakończenie sesji.

 

                                                                                                            Przewodnicząca Rady

                                                                                    

                                                                                                            Renata Wolarek

Template Design free joomla templates