Zawiadomienie o XLV sesji Rady Gminy Czernichów

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że XLV sesja Rady Gminy Czernichów, odbędzie się w dniu 26 listopada 2013 r. (wtorek) o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (sala 120, I piętro)

Proponowany porządek obrad:


1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 28 października 2013 r.
4.    Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
5.    Podjęcie uchwał w sprawie:
I.    uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czernichów;
II.    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rezerwatu przyrody „Kajasówka” wraz z otoczeniem;
III.    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rezerwatu przyrody „Kajasówka” wraz z otoczeniem;
IV.    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.;
V.    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 dla gminy Czernichów;
VI.    przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 dla gminy Czernichów;
VII.    przyjęcia programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014;
VIII.    zmiany uchwały nr XI.63.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Czernichów na lata 2011-2015;
IX.    zmiany uchwały nr XLIV.324.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
X.    zmiany uchwały nr XXXII.240.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czernichów do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy;
XI.    zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Czernichów;
XII.    ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czernichów;
XIII.    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2013 nr XXXI.228.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012 r.;
XIV.    zmiany uchwały nr XXXV.258.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów.
6.    Interpelacje i wnioski radnych.
7.    Wolne wnioski.
8.    Zakończenie sesji


Przewodnicząca Rady
Renata Wolarek

 

Materiały na sesje:

+ Informacja z prac wójta 26.11.2013

Projekty uchwał:

+ Projekt I

   - Uzasadnienie do uchwały Projekt I

   - Załączniki do projektu uchwały - Projekt I ( 213 MB )

+ Projekt II

+ Projekt III

+ Projekt IV

+ Projekt V

+ Projekt VI

+ Projekt VII

+ Projekt VIII

+ Projekt IX

+ Projekt X

+ Projekt XI

+ Projekt XII

 

Wstecz

 

 

Template Design free joomla templates