Zawiadomienie o LVI sesji Rady Gminy Czernichów


ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że LVI nadzwyczajna  sesja Rady Gminy Czernichów zwołana  na wniosek Wójta Gminy Czernichów w trybie art. art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2014 r. (poniedziałek ) o godzinie 1700 w  Urzędzie Gminy Czernichów (sala konferencyjna 201, II piętro).  


Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwał w sprawie:
I.    zmiany uchwały nr XXXIII.242.2013 Rady Gminy Czernichów w sprawie podziału gminy Czernichów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
II.    wspólnego prowadzenia z Powiatem Krakowskim zadania w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;
III.    wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;
IV.    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2014 nr XLVII.343.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2013 r.;
V.    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2014 nr XLVII.343.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2013 r.;
VI.    zmiany Uchwały nr XLVII.344.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.  Rady Gminy Czernichów w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów;
VII.    zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2014;
VIII.    udzielenia dotacji celowych na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych;
IX.    zmiany uchwały nr LII.391.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 kwietnia 2014 r.
4.     Zakończenie sesji.


Przewodnicząca Rady
Renata Wolarek

Wstecz

Template Design free joomla templates