BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook

Banner

Dzisiaj jest: 4 Lipca 2022    |    Imieniny obchodzą: Elżbieta, Malwina, Teodor

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNICHÓW O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI RYBNA

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY CZERNICHÓW

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rybna

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Czernichów Nr VII/86/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. (zmienionej uchwałą Nr IX/115/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. oraz uchwałą Nr XLVIII.359.2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rybna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21 kwietnia 2021 r. do 21 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów, 32 – 070 Czernichów, ul. Gminna 1, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek – 730-1700, wtorek-czwartek – 730-1530, piątek – 730-1400. Projekt planu wraz z prognozą zamieszczono również na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udzielał będzie telefonicznie pod nr (12) 2702 104 w. 118 przedstawiciel Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego w okresie wyłożenia – od poniedziałku do piątku – w godz. 1000 – 1200.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 maja 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów, początek od godz. 1600.

Z uwagi na ograniczenia epidemiczne osoby mające zamiar wziąć udział w dyskusji winny zgłosić swój udział telefonicznie pod nr (12) 2702 104 w. 118.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Wójta, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 czerwca 2021 r.

Jednocześnie działając na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247) informuję o przeprowadzaniu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rybna.

Zapoznanie się z projektem planu miejscowego, prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją sprawy jest możliwe w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać na piśmie na adres Urzędu Gminy, osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu oraz drogą elektroniczną opatrzone tematem: „SOOS – Plan Rybna” na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 czerwca 2021 r.

Wnioski i uwagi powinny zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czernichów.

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie/obwieszczenie,
  2. administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Czernichów, z siedzibą przy ul. Gminnej 1, 32-070 Czernichów, i są one podawane w celu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  3. składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  4. podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu legislacyjnego, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego Urzędu Gminy Czernichów, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe,
  5. składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  6. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy,
  7. podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  8. składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
  9. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wójt Gminy Czernichów

 

+ PROJEKT PLANU DO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICHÓW w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rybna

+ Rysunek zmiany planu Rybna 1:5000

+ Mapa prognozy dla miejscowosci Rybna

+ Prognoza oddzialywania na srodowisko Rybna

 

Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rybna

 

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...