Zasady udzielania z budżetu gminy Czernichów dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Na terenach położonych poza obszarem Aglomeracji Czernichów (Uchwała Nr XXXV.331.2021 Rady Gminy Czernichów z dnia 22 marca 2021 r.) , na których nie ma technicznej możliwości podłączenia nieruchomości do istniejącego zbiorowego systemu kanalizacyjnego, mieszkańcy mogą złożyć wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czernichów na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wnioski będą przyjmowane w systemie ciągłym. Dotacje przyznawane będą do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w planie wydatków w budżecie gminy na dany rok budżetowy, według kolejności zgłoszeń.

Dotacją mogą być objęte jedynie budynki mieszkalne dopuszczone do użytkowania zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyposażone w szczelny zbiornik na nieczystości ciekłe. Wnioskujący może uzyskać dotację do wysokości 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów brutto, ale nie więcej niż 3 000,00 zł.

Uchwała Rady Gminy Czernichów: https://bip.malopolska.pl/ugczernichow,a,1912094,uchwala-nr-xxxvi3342021-rady-gminy-czernichow-z-dnia-29-marca-2021-r-w-sprawie-okreslenia-zasad-udzi.html

Uchwała zmieniająca: https://bip.malopolska.pl/ugczernichow,a,1931543,uchwala-nr-xxxvii3402021-rady-gminy-czernichow-z-dnia-26-kwietnia-2021-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr.html

Wniosek:

Plakat konkursu  Wniosek przydomowe oczyszczalnie

Plakat konkursu  Klauzula RODO 2021 -postępowania, wnioski, skargi

Plakat konkursu  Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością przydomowe oczyszczalnie

 

Wstecz

Template Design free joomla templates