Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Gminy Czernichów

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamiam, że XXXIX sesja Rady Gminy Czernichów, odbędzie się w dniu 24 czerwca 2013 r. (poniedziałek) o godzinie 1700 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (sala 120, I piętro).  

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 27 maja 2013 r.
4.    Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:
I.    przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016 dla gminy Czernichów;
II.    wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie  nieruchomości;
III.    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rezerwatu przyrody „Kajasówka” wraz z otoczeniem;
IV.    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rezerwatu przyrody „Kajasówka” wraz z otoczeniem;
V.    określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
VI.    odwołania redaktora naczelnego czasopisma „Orka”;
VII.    powołania redaktora naczelnego czasopisma „Orka”;
VIII.    zmiany uchwały nr XXXIV/426/09 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wołowice;
IX.    przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków;
X.    zmiany uchwały nr XXIV.177.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czernichów;
XI.    zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2013 nr XXXI.228.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012 r.;
XII.    wyrażenia zgody na zawarcie z gminami: Igołomia – Wawrzeńczyce, Liszki, Michałowice, Mogilany, Słomniki i Wielka Wieś porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę energii. elektrycznej w latach 2014-2015.
9.    Interpelacje i wnioski radnych.
7.    Wolne wnioski.
8.    Zakończenie sesji.

                                        Przewodnicząca Rady
                                
                                        Renata Wolarek

Wstecz

Template Design free joomla templates